วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

020862-1

Downloadเอกสารที่ไฟล์แนบด้านล่าง

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (1.ปกหน้า.jpg)1.ปกหน้า.jpg 4547 kB02-08-2019 15:0702-08-2019 15:07
Download this file (10.ความเชื่อมโยงแผน 61.pdf)10.ความเชื่อมโยงแผน 61.pdf 355 kB02-08-2019 15:0802-08-2019 15:08
Download this file (11.แบบวิเคราะห์ความสอดคลอ้งด้านบริบท .pdf)11.แบบวิเคราะห์ความสอดคลอ้งด้านบริบท .pdf 137 kB02-08-2019 15:0902-08-2019 15:09
Download this file (12.แบบสอบถาม  .pdf)12.แบบสอบถาม .pdf 188 kB02-08-2019 15:0902-08-2019 15:09
Download this file (13แบบประเมิน.pdf)13แบบประเมิน.pdf 115 kB02-08-2019 15:0902-08-2019 15:09
Download this file (14.คำสั่งคณะทำงาน.pdf)14.คำสั่งคณะทำงาน.pdf 925 kB02-08-2019 15:0902-08-2019 15:09
Download this file (15.ปกหลัง.jpg)15.ปกหลัง.jpg 726 kB02-08-2019 15:0902-08-2019 15:09
Download this file (2.คำนำ บทสรุปผู้บริหาร สารบัญ .pdf)2.คำนำ บทสรุปผู้บริหาร สารบัญ .pdf 267 kB02-08-2019 15:0702-08-2019 15:07
Download this file (3.บทที่ 1 บทนำ.pdf)3.บทที่ 1 บทนำ.pdf 147 kB02-08-2019 15:0702-08-2019 15:07
Download this file (4.บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง .pdf)4.บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง .pdf 546 kB02-08-2019 15:0802-08-2019 15:08
Download this file (5.บทที่ 3 วิธีการประเมิน.pdf)5.บทที่ 3 วิธีการประเมิน.pdf 388 kB02-08-2019 15:0802-08-2019 15:08
Download this file (6.บทที่ 4  (ผลการวิเคราะห์ข้อมูล) .pdf)6.บทที่ 4 (ผลการวิเคราะห์ข้อมูล) .pdf 2088 kB02-08-2019 15:0802-08-2019 15:08
Download this file (7.บทที่ 5 สรุปผลการประเมิน อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ .pdf)7.บทที่ 5 สรุปผลการประเมิน อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ .pdf 262 kB02-08-2019 15:0802-08-2019 15:08
Download this file (8.เอกสารอ้างอิง .pdf)8.เอกสารอ้างอิง .pdf 99 kB02-08-2019 15:0802-08-2019 15:08
Download this file (9.ภาคผนวก.pdf)9.ภาคผนวก.pdf 215 kB02-08-2019 15:0802-08-2019 15:08