วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการปรับลดเวลาและวันทำงานของบุคลากรในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ
โดยการปรับลดเวลาและวันทำงานของบุคลากรในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ในเขตจังหวัดทั้ง 28 จังหวัด โดยให้ทุกหน่วยงานจัดบุคลากรหมุนเวียนมาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงาน ไม่เกินร้อยละ 25 ของบุคลากรทั้งหมด กรณีบุคลากรที่พักอาศัยอยู่ในเขต 28 จังหวัด และจะต้องเดินทางไปปฏิบัติราชการนอกเขต 28 จังหวัด ให้บุคลากรนั้นปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย รวมทั้งให้แต่ละหน่วยงานกำหนดวิธีการที่ชัดเจนและเหมาะสม ในการมอบหมายงานให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย รวมถึงการรายงานผลที่ปฏิบัติไปในช่วงที่ไม่ได้มาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงาน โดยคำนึงถึงเป้าหมายของการดำเนินงาน ของงานที่ได้รับมอบหมายเป็นสำคัญ มีผลตั้งแต่วันที่ 4 ถึง 17 มกราคม 2564

 

728

729