วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

  head 02 center

ศปบ.จชต. (19-10-2564)

ศปบ.จชต. จัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ “ครูจูหลิง ปงกันมูล”

ศปบ.จชต. (29-09-2564)

ศปบ.จชต.กิจกรรมเสวนาทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564 “คนดีศรีเสมา จชต.”

ศปบ.จชต. (09-09-2564)

ศปบ.จชต. จัดกิจกรรม “เปิดใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้างทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมต่างถิ่น”

ศปบ.จชต. (06-09-2564)

ศปบ.จชต. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเครือข่ายประชาสัมพันธ์การศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้
 • 1
 • 2
 • 3

19-10-2564

ศปบ.จชต. จัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ “ครูจูหลิง ปงกันมูล”

ศปบ.จชต. จัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาค…

ศปบ.จชต. จัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภ...

29-09-2564

ศปบ.จชต.กิจกรรมเสวนาทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564 “คนดีศรีเสมา จชต.”

ศปบ.จชต.กิจกรรมเสวนาทางวิชาการสู่ความเป็…

ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต...

09-09-2564

ศปบ.จชต. จัดกิจกรรม “เปิดใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้างทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมต่างถิ่น”

ศปบ.จชต. จัดกิจกรรม “เปิดใจ แลกเปลี่ยนเร…

ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดกิจกรรม “เปิดใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้างทักษะการอยู่ร่วมกันใน...

06-09-2564

ศปบ.จชต. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเครือข่ายประชาสัมพันธ์การศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้

ศปบ.จชต. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุค…

         วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพ...

03-09-2564

ศปบ.จชต. จัดกิจกรรมสัมมนาแนวทางการประกอบอาชีพตามบริบทของพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศปบ.จชต. จัดกิจกรรมสัมมนาแนวทางการประกอบ…

         วันที่ 1 กันยายน 2564 ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานพิธี...

02-09-2564

ศปบ.จชต. จัดมหกรรมศิลปะและดนตรี ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม

ศปบ.จชต. จัดมหกรรมศิลปะและดนตรี ส่งเสริม…

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดงานมหกรรมศิลปะและดนตรี ส่งเสริมการอยู่ร...

20-08-2564

ศปบ.จชต. ประชุมผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองและผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศปบ.จชต. ประชุมผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองแล…

ศปบ.จชต. ประชุมผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองและผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ค...

19-08-2564

ศปบ.จชต.จัดกิจกรรมอบรมด้านกฏหมาย ระเบียบ การปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศปบ.จชต.จัดกิจกรรมอบรมด้านกฏหมาย ระเบียบ…

ศปบ.จชต.จัดกิจกรรมอบรมด้านกฏหมาย ระเบียบ การปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 ศูนย์ประ...

18-08-2564

ศปบ.จชต. ขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศปบ.จชต. ขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่าย…

ศปบ.จชต. ขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 ผู้อำนวยก...

14-08-2564

ศปบ.จชต. ประชุมพิจารณากรอบความร่วมมือการขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการประชารัฐ จชต. และสถานศึกษาอาชีวศึกษาในโครงการอาชีวะ ฝีมือชน พัฒนากำลังคนชายแดนใต้

ศปบ.จชต. ประชุมพิจารณากรอบความร่วมมือการ…

ศปบ.จชต. ประชุมพิจารณากรอบความร่วมมือการขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการประชารัฐ จชต. และสถานศึกษาอาชีวศึกษาในโครงการอาชีวะ ฝ...

10-08-2564

ศปบ.จชต. ประชุมทบทวน (ร่าง) ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564 “คนดีศรีเสมา จชต.”

ศปบ.จชต. ประชุมทบทวน (ร่าง) ประกาศหลักเก…

ศปบ.จชต. ประชุมทบทวน (ร่าง) ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564 “คนดีศรีเสมา จ...

10-08-2564

ศปบ.จชต. ประชุมชี้แจงการช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิตอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศปบ.จชต. ประชุมชี้แจงการช่วยเหลือเยียวยา…

ศปบ.จชต. ประชุมชี้แจงการช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิตอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชา...

all   


head 03 distinc

ศึกษาธิการภาค 14 (25-10-2564)

ศธภ.14 ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ศึกษาธิการภาค 1 (23-10-2564)

ศธภ.๑ ร่วมพิธีถวายพวงมาลาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

ศึกษาธิการภาค 6 (21-10-2564)

ศธภ.6 ร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564

ศึกษาธิการภาค 1 (20-10-2564)

ศธภ.๒ ร่วมงานเปิดตัวแอปพลิเคชัน “ช่างอาชีวะ” (ช่างพันธ์ R อาชีวะซ่อมทั่วไทย)

ศึกษาธิการภาค 1 (20-10-2564)

ศธภ.๒ ประชุมหารือเพื่อกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ศึกษาธิการภาค 1 (20-10-2564)

ศธภ.๒ บันทึกเทปเพื่อจัดทำสื่อสาธารณะเผยแพร่ กระบวนการเรียนรู้ และสะสมความรู้ ในระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) พื้นที่จังหวัดปทุมธานี
 • 1
 • 2
 • 3

25-10-2564

ศธภ.14 ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ศธภ.14 ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติ…

ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

23-10-2564

ศธภ.๑ ร่วมพิธีถวายพวงมาลาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

ศธภ.๑ ร่วมพิธีถวายพวงมาลาสัก…

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔  นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ มอบหมายให้นางสาวนิภ...

21-10-2564

ศธภ.6 ร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564

ศธภ.6 ร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม…

วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 น. ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้นางสาวธนารัตน์ พรหมสุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพ...

20-10-2564

ศธภ.๒ ร่วมงานเปิดตัวแอปพลิเคชัน “ช่างอาชีวะ” (ช่างพันธ์ R อาชีวะซ่อมทั่วไทย)

ศธภ.๒ ร่วมงานเปิดตัวแอปพลิเค…

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายไสว สารีบท รองศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ร่วมงานพ...

20-10-2564

ศธภ.๒ ประชุมหารือเพื่อกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ศธภ.๒ ประชุมหารือเพื่อกำหนดท…

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายไสว สารีบท รองศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการ...

20-10-2564

ศธภ.๒ บันทึกเทปเพื่อจัดทำสื่อสาธารณะเผยแพร่ กระบวนการเรียนรู้ และสะสมความรู้ ในระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) พื้นที่จังหวัดปทุมธานี

ศธภ.๒ บันทึกเทปเพื่อจัดทำสื่…

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายไสว สารีบท รองศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ พร้อมด้ว...

20-10-2564

ศธภ.๑ ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ศธภ.๑ ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติร…

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔  นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ พร้อมด้วยผู้อำนวยกา...

20-10-2564

ศธภ.๑ มอบนโยบายให้กับผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดลพบุรี

ศธภ.๑ มอบนโยบายให้กับผู้บริห…

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔  นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ พร้อมด้วยนายผจญ มุก...

20-10-2564

ศธภ.7 ร่วม รมว.ศธ. มอบนโยบายและติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียน : โรงเรียน​สามัคคี​วิทยา​คม จังหวัดเชียงราย

ศธภ.7 ร่วม รมว.ศธ. มอบนโยบาย…

​ เมื่อวันจันทร์ ที่ 18 ตุลาคม 2564 นางสาว​ตรีนุช​ เทียน​ทอง​ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.​) ลงพื้นที่มอบนโ...

20-10-2564

ศธภ.7 ร่วม รมว.ศธ.และคณะ​ ตรวจ​เยี่ยม​และ​มอบ​นโยบาย​ : สำ​นักงาน​ กศน.จังหวัด​เชียงราย

ศธภ.7 ร่วม รมว.ศธ.และคณะ​ ตร…

เมื่อวันจันทร์ ที่ 18 ตุลาคม​ 2564​ นางสาว​ตรีนุช​ เทียน​ทอง​ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.​) ลงพื้นที่ตรวจ...

20-10-2564

ศธภ.7 ร่วมต้อนรับ นายกรัฐมนตรี และ รมว.ศธ. มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาเหตุจาก​ความ​ไม่​สงบใน จ.​ชายแดนภาคใต้​​ ราย “ครู​จูหลิง ปงกันมูล”

ศธภ.7 ร่วมต้อนรับ นายกรัฐมนต…

เมื่อวันจันทร์ ที่ 18 ตุลาคม​ 2564​ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มอบหมายให้นางส...

20-10-2564

ศธภ.7​ ร่วม​ รมว.ศธ.และคณะ​ ตรวจ​เยี่ยม​และ​มอบ​นโยบาย​ : วิทยาลัย​อาชีวศึกษา​เชียง​ราย

ศธภ.7​ ร่วม​ รมว.ศธ.และคณะ​ …

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 17 ตุลาคม 2564 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.)​ ลงพื้นที่ตรว...

19-10-2564

ศธภ.14 ร่วมตรวจราชการกับท่านนายกรัฐมนตรีและท่านรัฐมนตรี ศธ.

ศธภ.14 ร่วมตรวจราชการกับท่าน…

ศธภ.14 ร่วมตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับท่านนายกรัฐมนตรีและท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ใน...

18-10-2564

ศธภ.๑ ร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท (กศจ.)

ศธภ.๑ ร่วมการประชุมคณะกรรมกา…

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ มอบหมายให้นายผจญ มุกดา ผู...

16-10-2564

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิกา…

นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๖ อีกหน้าที่หนึ่ง มอบหมายให้นายสุทัศน์ หน่อเรือง นักวิช...

15-10-2564

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิกา…

นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๖ อีกหน้าที่หนึ่ง มอบหมายให้นางสารภี แดนวงศ์ นักวิชาการ...

15-10-2564

ศธภ.7 ร่วม นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมแหล่งเรียนรู้พลังงานทดแทน โรงเรียนศรีแสงธรรม และวัดป่าศรีแสงธรรม จังหวัดอุบลราชธานี

ศธภ.7 ร่วม นายกรัฐมนตรี ตรวจ…

เมื่อช่วงเช้า วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นำคณะรั...

15-10-2564

ศธภ.6 ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง (กศจ.ตรัง) ครั้งที่ 9/2564

ศธภ.6 ร่วมประชุมคณะกรรมการศึ…

วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564  ดร.ชูสิน วรเดช รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตร...

all   


head 04 province

ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ (25-10-2564)

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การประชุมคณะผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในจังหวัดกาฬสินธุ์

ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา (25-10-2564)

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการและเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564) กรณีได้รับจัดสรรวงเงินเพิ่มเติมจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 2/2564

ศึกษาธิการจังหวัดน่าน (25-10-2564)

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่านดำเนินการสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาทุนฯ

ปชส.ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย (25-10-2564)

การปฐมนิเทศข้าราชการครูใหม่ตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2564

ศึกษาธิการจังหวัดน่าน (24-10-2564)

ศึกษาธิการจังหวัดน่านร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ศึกษาธิการจังหวัดระนอง (21-10-2564)

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. นางสาวสมศรี ตันบี้ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดระนอง ประชุมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
 • 1
 • 2
 • 3

25-10-2564

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การประชุมคณะผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในจังหวัดกาฬสินธุ์

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การประชุม…

     วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 09.15 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นาง...

25-10-2564

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการและเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564) กรณีได้รับจัดสรรวงเงินเพิ่มเติมจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 2/2564

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุม…

วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติร...

25-10-2564

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่านดำเนินการสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาทุนฯ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด…

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่านดำเนินการสัมภาษณ์ รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เพื่อบรรจุแ...

25-10-2564

การปฐมนิเทศข้าราชการครูใหม่ตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2564

การปฐมนิเทศข้าราชการครูให…

วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในการปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทาง...

24-10-2564

ศึกษาธิการจังหวัดน่านร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ศึกษาธิการจังหวัดน่านร่วม…

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2564 นางณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบา...

21-10-2564

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การประชุมวางแผนการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมเวทีประชาคม

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การประชุม…

         วันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์...

21-10-2564

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การบรรจุแ…

       วันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นปร...

21-10-2564

(ศธจ.เพชรบูรณ์) ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 12/2564

(ศธจ.เพชรบูรณ์) ประชุมคณะ…

วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จัด“ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชร...

21-10-2564

(ศธจ.เพชรบูรณ์) “พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเสมาพิทักษ์ รางวัลเชิดชูเกียรติพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปี 2564”

(ศธจ.เพชรบูรณ์) “พิธีมอบเ…

วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 09.09 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จัด“พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเสมาพิทักษ์ ...

21-10-2564

ศึกษาธิการจังหวัดน่านร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับจังหวัด

ศึกษาธิการจังหวัดน่านร่วม…

นางณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา รุ่นท...

20-10-2564

ศธจ.ขอนแก่น จัดกิจกรรม KKC SMART EDUCATION 2021:เพราะการศึกษาต้อง move on

ศธจ.ขอนแก่น จัดกิจกรรม KK…

     20 ตุลาคม 2564 ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ ...

20-10-2564

(ศธจ.เพชรบูรณ์) “กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2564”

(ศธจ.เพชรบูรณ์) “กิจกรรมว…

วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 15.09 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จัด“กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2564” โด...

20-10-2564

สุโขทัยจัดการประชุมปรึกษาหารือการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่2 ปี2564

สุโขทัยจัดการประชุมปรึกษา…

  วันพุธที่ 20 ต.ค.2564 เวลา 13.00 น. ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือกา...

20-10-2564

ศธจ.สุโขทัยให้กำลังใจนักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีน “Pfizer” เข็ม 1 รอบสอง

ศธจ.สุโขทัยให้กำลังใจนักเ…

  วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 นายสุทิน จันทรวรเชตต์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยพร้อมคณะ ลงพื้นที่ให้กำลังใจนักเรียนที...

20-10-2564

(ศธจ.เพชรบูรณ์) “คัดเลือกผู้สมัครนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2564 สังกัด สพฐ. (สอบสัมภาษณ์)”

(ศธจ.เพชรบูรณ์) “คัดเลือก…

วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ดำเนินการ “คัดเลือกผู้สมัครนักศึกษาทุนโครงการผ...

20-10-2564

ศธจ.สุโขทัยช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวนักเรียนบ้านพักประสบเหตุเพลิงไหม้

ศธจ.สุโขทัยช่วยเหลือเยียว…

  วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 นายสุทิน จันทรวรเชตต์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย พร้อมคณะและผู้บริหารโรงเรียนกวางตง ลง...

all   


head 05 moment

all   


head 06 construc-2

all   


head 07 promote

all   


head 08 finance

all   


head 09 korborkor

all   


head 11 knowledge

all   


Info

21
มิ.ย.2564
ข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)
30
มี.ค.2564
‘ตรีนุช เทียนทอง’ แถลง 12 นโยบายการจัดการศึกษา 7 วาระเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ
15
มี.ค.2564
ผลการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เดือนมีนาคม 2564


all
    


 

(13 กรกฎาคม 2564) นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) ครั้งที่ 7/2564 ณ ห้องประชุมจันทรเกษม อาคารราชวัลลภ ผ่านระบบ Zoom Meeting ร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวง ศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด และหน่วยงานในสังกัด คือ สำนักงาน กศน. สำนักงาน ก.ค.ศ. และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)

รับทราบผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานคลังและสินทรัพย์ สำนักอำนวยการ สป. ได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบ จากการที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เห็นชอบมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กําหนดให้ส่วนราชการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยกําหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไม่รวมงบกลาง)

ในส่วนของ สป.ศธ. มีผลดำเนินการ ดังนี้

 1. การเบิกจ่ายในภาพรวม จําแนกเป็น 5 งบรายจ่าย ขณะนี้ สป.ศธ. สามารถใช้จ่ายได้ร้อยละ 70.69 เป้าหมายกําหนดร้อยละ 77.00 เบิกจ่ายได้ต่ํากว่าเป้าหมายร้อยละ 6.31
 2. การเบิกจ่ายจําแนกตามหน่วยงาน 4 หน่วยงาน ผลเบิกจ่ายไปแล้วร้อยละ 70.69 จำแนกเป็น สป.ร้อยละ 61.44 สำนักงาน กศน.ร้อยละ 63.70 สช.ร้อยละ 74.06 สำนักงาน ก.ค.ศ.ร้อยละ 55.07
 3. ภาพรวมรายจ่ายลงทุน (ประกอบด้วย งบลงทุน และงบเงินอุดหนุน) เป้าหมายสะสม ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2564 ร้อยละ 65.00 ผลการใช้จ่ายร้อยละ 39.52 ซึ่งต่ํากว่าเป้าหมายร้อยละ 25.48
 4. หน่วยงานในสังกัด สป.ศธ. (ยกเว้นสํานักงาน ก.ค.ศ. สํานักงาน กศน. และ สช.) ที่เบิกจ่ายในส่วนกลาง มีหน่วยงานที่สามารถใช้จ่ายได้ตามเป้าหมาย (ร้อยละ 77.00) จํานวน 3 หน่วยเบิกจ่าย คือ สํานักงานรัฐมนตรี สํานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ และสํานักผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตามลำดับ
 5. สํานักงานศึกษาธิการภาค มีหน่วยงานที่สามารถใช้จ่ายได้ตามเป้าหมาย (ร้อยละ 77.00) จํานวน 2 หน่วยเบิกจ่าย คือ ศธภ.7 ยะลา และ ศธภ.10 อุดรธานี
 6. สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ไม่มีหน่วยงานที่สามารถใช้จ่ายได้ตามเป้าหมาย (ร้อยละ 77.00)

เห็นชอบในหลักการ การขอใช้คลาวด์สำหรับการให้บริการระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (Digital Performance Appraisal: DPA)

นางสาวเจริญวรรณ หนูนาค รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. กล่าวว่า สำนักงาน ก.ค.ศ. กำลังดำเนินการใช้ระบบ Cloud เพื่อให้บริการเกี่ยวกับระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ต่ำกว่า 4 แสนคน ที่จะต้องเข้ามาใช้งานระบบ เพื่อขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะตามระดับชั้นของวิทยฐานะของข้าราชการครู และผู้ใช้งานทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับระบบ เช่น ผู้ดูแลระบบของสถานศึกษา ผู้ดูแลระบบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้ดูแลระบบของศึกษาธิการจังหวัด บุคลากรของสำนักงานสำนักงาน ก.ค.ศ. อีกทั้งระบบยังกล่าวยังเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานบุคคลที่มีการปรับเปลี่ยนให้เป็นในรูปแบบดิจิทัล เป้าหมายเพื่อต้องการลดภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน การเก็บผลงานของข้าราชการครูที่เป็นในรูปแบบเอกสาร ให้เป็นในรูปแบบไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ หรือไฟล์ดิจิทัล

ทั้งนี้ ทรัพยากรของคอมพิวเตอร์ที่จะนำมาใช้รองรับระบบใหม่ที่อยู่ในช่วงระหว่างการพัฒนา คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนมกราคม 2565 หลังจากนั้นจะเริ่มทำการทดลองใช้งานระบบกับกลุ่มตัวอย่างนำร่องที่สำนักงาน ก.ค.ศ. กำหนดไว้ ในส่วนของทรัพยากรของระบบคอมพิวเตอร์นั้นยังไม่ได้รับการพิจารณาจัดสรร

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบในหลักการการขอใช้คลาวด์สำหรับการให้บริการระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (Digital Performance Appraisal: DPA) โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศทก.สป.) จะเป็นหน่วยงานหลักของ สป.ศธ.ในการประสานและดำเนินงานร่วม ในเรื่องการใช้ทรัพยากรระบบ Cloud ต่อไป

 

เห็นชอบการจัดกิจกรรม “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์ วังจันทรเกษม”

นายวีระ แข็งกสิการ รองปลัด ศธ. กล่าวว่า โครงการนี้จะช่วยให้ครูทุกคนในทุกพื้นที่ได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์ โดยวิทยากรชั้นนำของประเทศ จะส่งต่อความรู้และประสบการณ์จากวังจันทรเกษม ไปยังครูโดยตรงทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ดังนั้น บทบาทของศึกษาธิการจังหวัดจะต้องเป็นผู้นำทางวิชาการ ที่จะร่วมขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ สร้างเครือข่าย 77 ตลาดนัดการเรียนรู้ โดยสอบถามความต้องการจำเป็นในหลักสูตรที่จะจัดขึ้น เพื่อให้ตรงกับความต้องการของครูอย่างแท้จริง ขณะนี้ได้ประสานวิทยากรชั้นนำของประเทศให้ความรู้ในหลักสูตรต่างๆ ไว้บ้างแล้ว เช่น วิวัฒนาการการเมืองกับการศึกษาไทย จะเรียนเชิญประธานรัฐสภาให้ความรู้ หรือเรื่องศึกษาสื่อสารผ่านบทเพลง ก็จะเชิญอาจารย์สลา คุณวุฒิ มาให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ในเรื่องนี้ เป็นต้น

สถานการณ์โควิด 19 ของกระทรวงศึกษาธิการ

ปลัด ศธ. ในฐานะประธานกรรมการบริหารศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 กระทรวงศึกษาธิการ (ศบค.ศธ.) ได้กล่าวถึงสถานการณ์โควิด 19 ของกระทรวงศึกษาธิการ ว่า ในวันนี้ (12 ก.ค.) พบผู้ป่วยรายใหม่ของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัด เพิ่มขึ้น 32 ราย, อยู่ระหว่างการรักษา 3,401 ราย หายป่วยแล้ว 2,290 ราย รวมจำนวนผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อสะสม 5,698 ราย และเสียชีวิตสะสม 7 ราย

 

ในส่วนของการฉีดวัคซีน ให้ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ ข้อมูลวันนี้ (12 ก.ค.) ฉีดไปแล้วเข็มที่ 1 จำนวน 306,675 ราย และเข็มที่ 2 จำนวน 98,995 ราย ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน 459,547 ราย

 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดในขณะนี้ สิ่งสำคัญที่ทุกหน่วยงาน/สถานศึกษา ต้องให้ความร่วมมือ คือ ปฏิบัติตามมาตรการของ ศคบ. เช่น ในพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุดและเข้มงวด ให้ Work from Home ขั้นสูงสุด, ขอให้งดการประชุมอบรมสัมมนาประเภทต่าง ๆ ไว้ก่อน หากจำเป็นให้ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์แทน, การเดินทางเข้าไปในพื้นที่ต่าง ๆ ต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขจังหวัดอย่างเคร่งครัด

นายธนู ขวัญเดช รองปลัด ศธ. กล่าวว่า ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดในขณะนี้ ส่งผลกระทบต่อการวางแผนอัตรากำลังบุคลากรในทุกหน่วยงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะผลกระทบกระบวนการสรรหาอัตรากำลังของข้าราชการและผู้บริหารทุกระดับ จึงขอให้ศึกษาธิการจังหวัดสื่อสารสร้างความเข้าใจให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบด้วย นอกจากนี้ ในเรื่องการดำเนินคดีทางวินัย จะมีเรื่องของอายุความที่จะหมดลงด้วย จึงขอให้พิจารณาดำเนินการในกรอบระยะเวลาที่กำหนด เพราะจะมีผลในเรื่องการรับผิดด้วย

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รับทราบรายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เช่น ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ได้รายงานการช่วยเหลือครู บุคลากรและนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้รุนแรงที่โรงงานสารเคมี มีโรงเรียนในสังกัดได้รับผลกระทบ 7 โรงเรียน คือ สังกัด สพป.สมุทรปราการ เขต 2 จำนวน 5 โรงเรียน และ สพม.สมุทรปราการ 2 โรงเรียน โดยผู้ตรวจราชการฯ และโฆษก ศธ. (เกศทิพย์ ศุภวานิช) ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พร้อมมอบสิ่งของจำนวนหนึ่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยสำนักงานศึกษาธิการได้กระจายสิ่งของไปช่วยผู้ประสบภัยแล้ว นอกจากนี้ ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รายงานการฉีดวัคซีนในจังหวัด ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดได้ประสานเร่งรัดให้ฉีดวัคซีนแก่ครูในสังกัด 21,523 ราย ให้ได้ร้อยละ 70 เพื่อทันเปิดเรียนแบบ On-Site ครบทุกแห่งในวันที่ 29 ก.ค.นี้

 

 

ขอบคุณที่มา : ศธ.360

suphat02

Label-Plants2
banner
Banner-teacherready2

manual

27082564-01
ops-01-

 02 bannerm44 s2

 03
03 01
01 bs province
ops-01-01
head link recomment
05 facebook ops-200
06 province ops-200

05 01

manualbook_2.jpg

06 org 179897804Banner 8 edit
07 org 1377597831Banner 9 Edit
law translate
08 org 4894670434banner24092556 1
09 ops 4 1
10 junya
12 ops 4 3
13 ops 4 4
14 banner moe for80
banner-research inspec
 head link promote
16 org 842286705Banner 16 Edit
cover

17 ac

_พนหลงเนอไม_3.png
risk_banner_2.png

forMemb

แบบสำรวจความพึงพอใจ

1. การจัดหมวดหมู่ของข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์สะดวกต่อการค้นหา
2. การจัดรูปแบบหน้าจอ(รูปภาพ ตัวอักษร และสี) มีความเหมาะสม
3. ท่านได้รับข้อมูล ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์
5.ความพึงพอใจโดยรวมของเว็บไซต์
4. มีช่องทางการติดต่อสอบถามและข้อเสนอแนะ

เริ่มนับ 16 ตุลาคม 2560

11675796
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
1034
23051
33838
113027
353509
346159
11675796

2.96%
28.28%
1.64%
2.67%
0.03%
64.42%
Online (10 minutes ago):174
174 guests
no members

Your IP:3.238.204.31


map-ops-3

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ OFFICE OF THE PERMANENT SECRETARY MINISTRY OF EDUCATION
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
ติดต่อศูนย์บริการประชาชน เรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 0 2628 6346 โทรสาร 0 2628 6346  Call Center 1579 กด 0

Copyright © 2017. All Rights Reserved.  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : webmoe@moe.go.th

سایت شرط بندی بازی انفجار با ضرایب بالا بهترین سایت پیش بینی فوتبال آموزش شرط بندی فوتبال سایت شرط بندی حضرات ریچ بت گاد بت سایت نیلی افشار سایت هات بت دنیا جهانبخت در شهروند بت آدرس سایت لایو بت در شهروند بت آدرس سایت تاینی بت در شهروند بت آدرس سایت یلماست بت در شهروند بت سایت ای بی تی 90 در شهروند بت پابلو بت در شهروند بت سایت هیس بت مهراد جمح ولف بت میلاد حاتمی در شهروند بت بازی انفجار چیست در شهروند بت آموزش بازی انفجار آدرس سایت شرط بندی حضرات بت پویان مختاری سایت شرط بندی هات بت دنیا جهانبخت سایت بازی انفجار تاینی بت هیس بت سایت شرط بندی سایت شرط بندی یلماس بت ندا یاسی سایت شرط بندی سیب بت سایت جت بت سایت abt90 ساشا سبحانی سایت شرط بندی لایو بت آموزش بازی انفجار آموزش هک بازی انفجار الگوریتم بازی انفجار بهترین سایت بازی انفجار آنلاین دانلود اپلیکیشن بازی انفجار شرط بندی ترفندهای برد بازی انفجار روبات تشخیص ضریب بازی انفجار آموزش برنده شدن در بازی انفجار آدرس سایت بت هیس بت سایت مهراد جم جت بت سایت میلاد حاتمی آدرس سایت تاینی بت آدرس سایت لایو بت داوود هزینه آدرس سایت حضرات پویان مختاری آموزش حرفه ای بازی انفجار آموزش بازی حکم در پرشین بت آموزش پیش بینی فوتبال در پرشین بت Dαѕн.Alι, [25.05.21 03:31] بهترین سایت های شرط بندی ایرانی آموزش بازی انفجار تاینی هلپ آموزش بازی انفجار سایت هیوا نیوز اخبار سلبریتی ها تاینی نیوز google bahis online bahis siteleri casino FaceBook twitter آدرس جدید سایت بت فوروارد فارسی آدرس جدید سایت سیب بت بیوگرافی دنیا جهانبخت آموزش بازی انفجار آنلاین برای بردن سایت شرط بندی حضرات پویان مختاری سایت ای بی تی 90 ساشا سبحانی سایت پیش بینی فوتبال پرشین بت آموزش قوانین بازی پوکر آنلاین شرطی خیانت پویان مختاری به نیلی افشار سایت لایو بت داوود هزینه سایت پابلو بت علیشمس سایت تاک تیک بت سایت شرط بندی حضرات بت اپلیکیشن بت فوروارد دنیا جهانبخت کیست سایت شرط بندی هات بت دنیا جهانبخت سایت گاد بت نیلی افشار سایت شرط بندی فوتبال معتبر سایت شرط بندی فوتبال معتبر Pablobet
bahissenin tipobet betmatik
1xbet 1xbet bahisno1 bahsegel casino siteleri ecopayz güvenilir bahis siteleri canlı bahis siteleri iddaa marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis restbet canlı skor süperbahis mobilbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis
perabet makrobet
onwin