วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

  head 02 center

ศปบ.จชต. (09-09-2564)

ศปบ.จชต. จัดกิจกรรม “เปิดใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้างทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมต่างถิ่น”

ศปบ.จชต. (06-09-2564)

ศปบ.จชต. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเครือข่ายประชาสัมพันธ์การศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้

ศปบ.จชต. (03-09-2564)

ศปบ.จชต. จัดกิจกรรมสัมมนาแนวทางการประกอบอาชีพตามบริบทของพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศปบ.จชต. (02-09-2564)

ศปบ.จชต. จัดมหกรรมศิลปะและดนตรี ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม
 • 1
 • 2
 • 3

09-09-2564

ศปบ.จชต. จัดกิจกรรม “เปิดใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้างทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมต่างถิ่น”

ศปบ.จชต. จัดกิจกรรม “เปิดใจ แลกเปลี่ยนเร…

ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดกิจกรรม “เปิดใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้างทักษะการอยู่ร่วมกันใน...

06-09-2564

ศปบ.จชต. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเครือข่ายประชาสัมพันธ์การศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้

ศปบ.จชต. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุค…

         วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพ...

03-09-2564

ศปบ.จชต. จัดกิจกรรมสัมมนาแนวทางการประกอบอาชีพตามบริบทของพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศปบ.จชต. จัดกิจกรรมสัมมนาแนวทางการประกอบ…

         วันที่ 1 กันยายน 2564 ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานพิธี...

02-09-2564

ศปบ.จชต. จัดมหกรรมศิลปะและดนตรี ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม

ศปบ.จชต. จัดมหกรรมศิลปะและดนตรี ส่งเสริม…

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดงานมหกรรมศิลปะและดนตรี ส่งเสริมการอยู่ร...

20-08-2564

ศปบ.จชต. ประชุมผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองและผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศปบ.จชต. ประชุมผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองแล…

ศปบ.จชต. ประชุมผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองและผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ค...

19-08-2564

ศปบ.จชต.จัดกิจกรรมอบรมด้านกฏหมาย ระเบียบ การปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศปบ.จชต.จัดกิจกรรมอบรมด้านกฏหมาย ระเบียบ…

ศปบ.จชต.จัดกิจกรรมอบรมด้านกฏหมาย ระเบียบ การปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 ศูนย์ประ...

18-08-2564

ศปบ.จชต. ขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศปบ.จชต. ขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่าย…

ศปบ.จชต. ขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 ผู้อำนวยก...

14-08-2564

ศปบ.จชต. ประชุมพิจารณากรอบความร่วมมือการขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการประชารัฐ จชต. และสถานศึกษาอาชีวศึกษาในโครงการอาชีวะ ฝีมือชน พัฒนากำลังคนชายแดนใต้

ศปบ.จชต. ประชุมพิจารณากรอบความร่วมมือการ…

ศปบ.จชต. ประชุมพิจารณากรอบความร่วมมือการขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการประชารัฐ จชต. และสถานศึกษาอาชีวศึกษาในโครงการอาชีวะ ฝ...

10-08-2564

ศปบ.จชต. ประชุมทบทวน (ร่าง) ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564 “คนดีศรีเสมา จชต.”

ศปบ.จชต. ประชุมทบทวน (ร่าง) ประกาศหลักเก…

ศปบ.จชต. ประชุมทบทวน (ร่าง) ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564 “คนดีศรีเสมา จ...

10-08-2564

ศปบ.จชต. ประชุมชี้แจงการช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิตอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศปบ.จชต. ประชุมชี้แจงการช่วยเหลือเยียวยา…

ศปบ.จชต. ประชุมชี้แจงการช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิตอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชา...

06-08-2564

ศปบ.จชต. ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาข้อมูลงานวิจัย สนับสนุนการขับเคลื่อนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ

ศปบ.จชต. ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาข้อมูลงาน…

ศปบ.จชต. ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาข้อมูลงานวิจัย สนับสนุนการขับเคลื่อนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ     &n...

05-08-2564

ศปบ.จชต. ประชุมคณะทำงานเพื่อศึกษาและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารของเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ศปบ.จชต. ประชุมคณะทำงานเพื่อศึกษาและเสนอ…

ศปบ.จชต. ประชุมคณะทำงานเพื่อศึกษาและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารของเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ...

all   


head 03 distinc

ศึกษาธิการภาค 10 (22-09-2564)

ศธภ.10 : การประชุมเสวนารับฟังความคิดเห็น “คุณภาพการศึกษาระดับจังหวัดของประเทศไทย ปี 2564”

ศึกษาธิการภาค 11 (22-09-2564)

ศธภ.11 ดำเนินการประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ กับทิศทางการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้ที่การดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค 11 ณ โรงแรมไอโฮเท็ล จังหวัดนครพนม

ศึกษาธิการภาค 6 (21-09-2564)

ศธภ.6 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน พ.ศ.2566 - 2570

ศึกษาธิการภาค 6 (21-09-2564)

ศธภ.6 ร่วมประชุมขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา จังหวัดภูเก็ต

ศึกษาธิการภาค 10 (21-09-2564)

ศธภ.10 : ประชุม กศจ.เลย ครั้งที่ 12/2564

ศึกษาธิการภาค 14 (20-09-2564)

ศธภ.๑๓ ติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์
 • 1
 • 2
 • 3

22-09-2564

ศธภ.10 : การประชุมเสวนารับฟังความคิดเห็น “คุณภาพการศึกษาระดับจังหวัดของประเทศไทย ปี 2564”

ศธภ.10 : การประชุมเสวนารับฟั…

วันที่ 22 กันยายน 2564  ดร.พิเชฐ  โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 มอบหมายให้ ดร.ระภีพรรณ  ร้อยพิลา ผู้เช...

22-09-2564

ศธภ.11 ดำเนินการประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ กับทิศทางการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้ที่การดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค 11 ณ โรงแรมไอโฮเท็ล จังหวัดนครพนม

ศธภ.11 ดำเนินการประชุมสัมมนา…

วันที่ 22 กันยายน 2564 นายธนากร  ดอนเหนือ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 11 มอบหมา...

21-09-2564

ศธภ.6 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน พ.ศ.2566 - 2570

ศธภ.6 จัดประชุมเชิงปฏิบัติกา…

  วันที่ 21 กันยายน 2564 ดร.พัฒนะ พัฒนทวีดล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 เป็นปร...

21-09-2564

ศธภ.6 ร่วมประชุมขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา จังหวัดภูเก็ต

ศธภ.6 ร่วมประชุมขับเคลื่อนกา…

วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้นางสาวธนารัตน์ พรหมสุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ป...

21-09-2564

ศธภ.10 : ประชุม กศจ.เลย ครั้งที่ 12/2564

ศธภ.10 : ประชุม กศจ.เลย ครั้…

วันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. ดร.พิเชฐ​ โพธิ์ภักดี​ ศึกษาธิการภาค​ 10​ มอบหมายให้ ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวช...

20-09-2564

ศธภ.๑๓ ติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์

ศธภ.๑๓ ติดตามการขับเคลื่อนยุ…

วันจันทร์ที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ นายเดช ศิรินาม รองศึกษาธิการภาค ๑๓ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑๓ ลงพื้นที่ต...

20-09-2564

ศธภ.๑๓ ติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา จังหวัดสุรินทร์

ศธภ.๑๓ ติดตามการขับเคลื่อนยุ…

วันจันทร์ที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ นายเดช ศิรินาม รองศึกษาธิการภาค ๑๓ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑๓ ลงพื้นที่ต...

20-09-2564

ศธภ.๑๓ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงาน IFTE จังหวัดสุรินทร์

ศธภ.๑๓ เป็นประธานการประชุมเช…

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ นายเดช ศิรินาม รองศึกษาธิการภาค ๑๓ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑๓ เป็นประธษนในพิธีเปิดการประ...

20-09-2564

ศธภ.๑๓ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ (ร่าง) SDG 4 Roadmap ระดับภาค

ศธภ.๑๓ จัดประชุมเชิงปฏิบัติก…

เมื่อระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ กันยายน ๒๕๖๔ นายเดช ศิรินาม รองศึกษาธิการภาค ๑๓ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑๓ เป็นประธา...

20-09-2564

ศธภ.11 ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือรวมกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค 11

ศธภ.11 ดำเนินการประชุมเชิงปฏ…

วันที่ 20 กันยายน 2564 นายเกษม  คำมุงคุณ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 11 เป็นประ...

20-09-2564

ศธภ.11 ดำเนินการคัดเลือกผลงานและนวัตกรรมที่มีผลการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ระดับภาค

ศธภ.11 ดำเนินการคัดเลือกผลงา…

วันที่ 17 กันยายน 2564 สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 ดำเนินการคัดเลือกผลงานและนวัตกรรมที่มีผลการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ...

20-09-2564

ศธภ.7 ประชุมสรุปผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการ IFTE ระดับภาค ในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน

ศธภ.7 ประชุมสรุปผลและแลกเปลี…

  วันนี้ (20 กันยายน 2564) นายชัณรงค์  ป้องบ้านเรือ ศึกษาธิการภาคสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 เป็นประธานการประช...

20-09-2564

ศธภ.7 ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยะลา ครั้งที่ 7/2564

ศธภ.7 ประชุมคณะกรรมการศึกษาธ…

เมื่อวันศุกร์ ที่ 17 กันยายน 2564 นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 (ศธภ.7) เข้าร่วมการปร...

20-09-2564

ศธภ.7 ร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดตั้งหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ศธภ.7 ร่วมประชุมหารือแนวทางก…

สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 โดย นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ศึกษาธิการภาค (ศธภ.7) มอบหมายให้ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การ...

20-09-2564

ศธภ.7 ร่วมประชุมจัดทำและพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ศธภ.7 ร่วมประชุมจัดทำและพิจา…

สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 โดย นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ศึกษาธิการภาค (ศธภ.7) พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การศ...

18-09-2564

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจั…

ว่าที่ร้อยตรีเจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๖ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจั...

18-09-2564

ศธภ.10 : ประชุมชี้แจงการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนฯ

ศธภ.10 : ประชุมชี้แจงการดำเน…

วันที่ 17 กันยายน 2564 ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสวนพฤกษ...

18-09-2564

ศธภ.6 ร่วมสัมมนาออนไลน์การเสริมสร้างบุคลิกภาพผู้นำด้านการศึกษาสู่ความก้าวหน้า

ศธภ.6 ร่วมสัมมนาออนไลน์การเส…

วันที่ 18 กันยายน 2564 ดร.วันเพ็ญ บุรีสูงเนิน รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานเปิดการสัมมน...

all   


head 04 province

ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี (22-09-2564)

ศธจ.สิงห์บุรี ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี

ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา (22-09-2564)

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนที่นำทาง​ ( Roadmap)​ การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาของจังหวัดพะเยา

ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา (22-09-2564)

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

ศึกษาธิการจังหวัดเลย (21-09-2564)

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔

ศึกษาธิการจังหวัดเลย (21-09-2564)

ศธจ.เลย ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบทุนการศึกษาพร้อมหน้ากากอนามัยป้องกันโควิด - 19

ศึกษาธิการจังหวัดน่าน (20-09-2564)

ประชุมพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • 1
 • 2
 • 3

22-09-2564

ศธจ.สิงห์บุรี ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี

ศธจ.สิงห์บุรี ประชุมคณะอน…

วันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นายธนู อักษร ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ปฏิบัติหน้าที่อนุกรรมการและเลขานุการ ได้ชี้...

22-09-2564

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนที่นำทาง​ ( Roadmap)​ การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาของจังหวัดพะเยา

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุม…

วันพุธที่​ 22​ กันยายน​ 2564​ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนที่นำทาง​ ( Roadmap)​ การ...

22-09-2564

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประเมิ…

วันพุธที่ 22 กันยายน 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษ...

21-09-2564

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธ…

                 วันอังคารที่ ๒๑ กันยา...

21-09-2564

ศธจ.เลย ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบทุนการศึกษาพร้อมหน้ากากอนามัยป้องกันโควิด - 19

ศธจ.เลย ร่วมกับ เหล่ากาชา…

วันอังคารที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย จัดพิธีมอบทุนการศึกษา “เหล่ากาชาดจังหวัดเลย” พ...

20-09-2564

ประชุมพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประชุมพิจารณางบประมาณรายจ…

วันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นางณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุมพิจารณางบประมาณรายจ่...

20-09-2564

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 11/2564

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การประชุม…

     วันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานก...

20-09-2564

ศธจ.สิงห์บุรี ประชุมคณะทำงานจัดทำ และตรวจสอบข้อมูลทุกประเภท ทุกตำแหน่ง ก่อนนำเสนอ อกศจ. และ กศจ.สิงห์บุรี

ศธจ.สิงห์บุรี ประชุมคณะทำ…

วันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นายธนู อักษร ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดทำ และตรวจส...

20-09-2564

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษาจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 4/2564

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุม…

วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษาจังหวัดพะเยา ครั้...

20-09-2564

ข่าวสาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ประจำวันที่ 20 ก.ค. 2564

ข่าวสาร สำนักงานศึกษาธิกา…

วันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นางรุ่งทิพย์ ทาวดี รองศึกษาธิการจ...

20-09-2564

ศธจ.พะเยา  ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 10/2564

ศธจ.พะเยา  ดำเนินการประชุ…

วันจันทร์ที่ 20 กันยาคม 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ค...

20-09-2564

ศธจ.อุดรธานี ประชุม อกศจ.ครั้งที่ 10/64

ศธจ.อุดรธานี ประชุม อกศจ.…

ศธจ.อุดรธานี ประชุม อกศจ.ครั้งที่ 10/64 วันนี้(20 ก.ย.64) ที่ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี นายวันชัย จันท...

18-09-2564

ประชุม​คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี​

ประชุม​คณะกรรมการศึกษาธิก…

เมื่อวันจันทร์ ที่ 13 กันยายน 2564 เวลา13.30​ น. นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุ...

18-09-2564

ประชุมปฏิบัติการการพัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ประชุมปฏิบัติการการพัฒนาผ…

เมื่อวันที่ 13 กย.64 เวลา 9.00 น. นายสมสันต์ ลือกำลังศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการการพัฒนาผู...

18-09-2564

ประชุม​คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี​

ประชุม​คณะอนุกรรมการศึกษา…

เมื่อวันพุธ ที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 09.00​ น. ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม เป็นประธานการประชุม​คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพช...

17-09-2564

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 10/2564

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การประชุม…

     วันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.ชัยยุทธ ศิริสุทธิ์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธ...

17-09-2564

ศธจ.พะเยา ดำเนินการคัดเลือกการประกวดสื่อสร้างสรรค์ “เยาวชนพะเยา ปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ศธจ.พะเยา ดำเนินการคัดเลื…

วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการคัดเลือกการประกวดสื่อสร้างสรรค์ “เยาวชนพะเยา ปลอดภ...

all   


head 05 moment

all   


head 06 construc-2

all   


head 07 promote

all   


head 08 finance

all   


head 09 korborkor

all   


head 11 knowledge

all   


Info

21
มิ.ย.2564
ข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)
30
มี.ค.2564
‘ตรีนุช เทียนทอง’ แถลง 12 นโยบายการจัดการศึกษา 7 วาระเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ
15
มี.ค.2564
ผลการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เดือนมีนาคม 2564


all
    


 

teamwins copy

คำจำกัดนิยาม สป. “Team Wins”

1. T Teamwork
การทำงานเป็นทีม หมายถึง ข้าราชการมีความสามัคคี ประสานงานกันทำเพื่อองค์กร มีการระดมความคิดในการแก้ปัญหาร่วมกัน พัฒนางานร่วมกัน มีลักษณะเป็นหนึ่งเดียวในด้านการบริหารจัดการการปฏิบัติงาน และด้านกฎหมาย มีทีมงานที่สามารถนำนวัตกรรมใหม่ๆมาใช้พัฒนาการทำงานขององค์กร ชักชวนให้คนในองค์กรช่วยกันขับเคลื่อนให้เกิดการปฏิบัติจริง เพื่อการทำงานที่นำไปสู่เป้าประสงค์ขององค์กร

2. E Equality of Work
ความเสมอภาคในการทำงาน หมายถึง ผู้บริหารให้ความสำคัญในการปฏิบัติการของข้าราชการทุกคน โดยให้ความเสมอภาคและความเป็นธรรม สร้างขวัญกำลังใจที่ดีให้กับผู้ปฏิบัติงาน

3. A Accountability
ความรับผิดขอบต่อผลสำเร็จของงานและต่อสาธารณะ หมายถึงข้าราชการมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และงานที่ต้องมีส่วนร่วมต่างๆ ปฏิบัติด้วยความตั้งใจอย่างเต็มความสามารถ บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย ตระหนักในความรับผิดชอบ พร้อมที่จะให้ตรวจสอบ สามารถอธิบายถึงพฤติกรรมการกระทำของตนเองหรือหน่วยงานได้ รวมถึงความรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายได้

4. M Moral and Integrity
การมีศีลธรรมและมีความซื่อสัตย์ หมายถึง ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และถูกต้องเพื่อนำพาองค์กรให้เป็นที่น่าเชื่อถือ และก้าวไปข้างหน้าอย่างภาคภูมิ

5. W Willful
มีความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานอย่างเต็มศักยภาพ หมายถึง ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเต็มใจ เต็มความรู้ เต็มความสามารถ และเต็มเวลา เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จขององค์กร

6. I Improve ourselves
การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ หมายถึง ข้าราชการหมั่นแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และพัฒนางานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ

7. N Network and Communication
การเป็นเครือข่ายที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน หมายถึง ข้าราชการในองค์กรยิ้มแย้มต่อกันและกัน กล่าวคำทักทายซึ่งกันและกันเมื่อพบหน้ากันทุกครั้ง มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่โดยไม่คำนึงว่ามาจากที่ใด สำนักใด ข้าราชการให้ความร่วมมือแก่คนในองค์กรที่มาติดต่อเป็นอย่างดี ข้าราชการนำข่าวสารใหม่ๆดีๆมาเผยแพร่ เล่าสู่กันฟัง มีการจัดให้มีการพบสังสรรค์ระหว่างบุคลากรในองค์กรอย่างน้อยเดือนละครั้ง ตลอดทั้งยิ้มแย้มแจ่มใส่ต่อผู้มาใช้บริการ

8. S Service Mind
การมีจิตมุ่งบริการ หมายถึง ข้าราชการให้บริการแก่ทุกคนที่มาติดต่อด้วยความเต็มใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีใจในการให้บริการด้วยกัลยาณมิตร มีการประสานสัมพันธ์กันในองค์กร พร้อมใจบริการเพื่อความพึงพอใจผู้ใช้บริการ

suphat02

Label-Plants2
banner
Banner-teacherready2

manual

27082564-01

 02 bannerm44 s2

 03
03 01
01 bs province
head link recomment
05 facebook ops-200
06 province ops-200

05 01

manualbook_2.jpg

06 org 179897804Banner 8 edit
07 org 1377597831Banner 9 Edit
law translate
08 org 4894670434banner24092556 1
09 ops 4 1
10 junya
12 ops 4 3
13 ops 4 4
14 banner moe for80
banner-research inspec
 head link promote
16 org 842286705Banner 16 Edit
cover

17 ac

_พนหลงเนอไม_3.png
risk_banner_2.png
September 2021
Mo Tu We Th Fr Sa Su
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

forMemb

แบบสำรวจความพึงพอใจ

1. การจัดหมวดหมู่ของข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์สะดวกต่อการค้นหา
2. การจัดรูปแบบหน้าจอ(รูปภาพ ตัวอักษร และสี) มีความเหมาะสม
3. ท่านได้รับข้อมูล ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์
5.ความพึงพอใจโดยรวมของเว็บไซต์
4. มีช่องทางการติดต่อสอบถามและข้อเสนอแนะ

เริ่มนับ 16 ตุลาคม 2560

11233682
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
8902
13807
39607
77713
257554
399751
11233682

คาดการณ์วันนี้
4896

3.02%
28.50%
1.65%
2.54%
0.03%
64.26%
Online (10 minutes ago):97
97 guests
no members

Your IP:3.236.55.22


map-ops-3

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ OFFICE OF THE PERMANENT SECRETARY MINISTRY OF EDUCATION
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
ติดต่อศูนย์บริการประชาชน เรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 0 2628 6346 โทรสาร 0 2628 6346  Call Center 1579 กด 0

Copyright © 2017. All Rights Reserved.  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : webmoe@moe.go.th

süpertotobet bahissenin bahissenin
marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis
1xbet 1xbet bahisno1 bahsegel canli casino ecopayz kaçak iddaa canli bahis iddaa marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis restbet canli skor süperbahis mobilbahis
bahigo bahis siteleri güvenilir bahis siteleri kaçak bahis siteleri betist 1xbet asyabahis betebet betgaranti betlike betvole ligobet pinbahis polobet verabet