reo6 27092564 01วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดย ดร.วันเพ็ญ บุรีสูงเนิน รองศึกษาธิการภาค 6 กล่าวรายงานการประชุม การจัดประชุมในครั้งนี้เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการจัดทำแผนด้านการศึกษาฯ เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาการศึกษาของพื้นที่และเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมเป็นผู้บริหารหน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบของศธภ.6 และบุคลากรของ ศธภ.6 ผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยระบบ Zoom Meeting โดยได้รับเกียรติจากนายสมพร ฉั่วสกุล อดีตรองศึกษาธิการภาค 7 เป็นวิทยากร