0 1 800x600

เมื่อช่วงเช้าของวันเสาร์ ที่ 9 ตุลาคม 2564 ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ตรวจราชการ และเป็นประธานเปิดกิจกรรมนิทรรศการวิทยาศาสตร์ “การเล่น เรียน รู้ ของเล่นภูมิปัญญาไทย Science in Traditional Toys” พร้อมด้วย นายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศธ. นายพะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงาน รมช.ศธ. นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร เลขาธิการ กศน. และมี ว่าที่ร้อยตรีตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 (ศธภ.7) นายชนินทร วรรณวิจิตร รองผู้อำนวยการ อพวช. นายวาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) นายจตุรภัทร เวชสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาปัตตานี (ศว.ปัตตานี) เข้าร่วมงาน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาปัตตานี

สำหรับจังหวัดปัตตานี ได้แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 12 อำเภอ มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน เป็นแหล่งอารยธรรมที่สำคัญ มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม มีสถานที่สำคัญทางศาสนา เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของประชาชนทั้งในและต่างประเทศ ประชากรในจังหวัดปัตตานีนับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 87 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 12 และที่เหลือเป็นศาสนาอื่น ๆ มีความรัก ความสามัคคี อาศัยอยู่ร่วมกันในรูปแบบสังคมพหุวัฒนธรรม ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประมง และค้าขาย ตั้งมั่นในความสุจริต เป็นธรรม มีความขยันขันแข็ง ดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ด้านการดำเนินงานของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาปัตตานี ได้ดำเนินการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์ ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนจังหวัดปัตตานี ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ทั้งด้านการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ เน้นใช้หลักวิทยาศาสตร์มาปรับใช้แก้ปัญหา และถือเป็นโอกาสดีของประชาชนที่มีศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตั้งอยู่ในพื้นที่ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่ 1) โครงการเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 16 (Science Film Festival 2020) 2) โครงการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "กิจกรรม Walk Rally เรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิถีชีวิต และสิ่งแวดล้อม" 3) กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 4) โครงการการผลิตเจลแอลกอฮอล์ 5) โครงการมหกรรมวิทยาศาสตร์ โครงงาน นวัตกรรม และความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ออนไลน์ 6) โครงการความหลากหลายทางชีวภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เพื่อการเรียนรู้ 7) โครงการยกระดับแหล่งท่องเที่ยว Give Attraction กิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม นำทุนทางวิถีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาจังหวัดชายแดนใต้

0 4 800x6000 2 800x6000 5 800x6000 3 800x6000 8 800x6000 10 800x6000 9 800x6000 7 800x6000 6 800x600

ศธภ.7 : ภาพ/ข่าว