1.reo-13 NEWS 22 Nov. 2564

ศึกษาธิการภาค ๑๓ และผู้บริหารการศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา ให้การต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ในการลงพื้นที่ตรวจราชการเขตตรวจราชการที่ ๑๓ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ พร้อมด้วยศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา และผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดนครราชสีมาได้ร่วมกันให้การต้อนรับและบรรยายสรุปสภาพการจัดการศึกษาในพื้นที่ฯให้แก่นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะให้รับทราบในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการและมอบนโยบายในจังหวัดนครราชสีมา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา