headnews17-2-64

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑๔ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ลงพื้นที่ติดตามนโยบายการบูรณาการการศึกษา โรงเรียนคำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา

โดยมีนายรณชัย ปัญญาพ่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะให้การต้อนรับ จำนวนนักเรียน ๑๕๑ คน พื้นที่ ๒๐ ไร่ จุดเด่นของการพัฒนา “พัฒนาผู้เรียนให้การเรียนรู้ด้านการอ่านออกเขียนได้เกิดทักษะการคิด ทักษะการสื่อสาร ทักษะด้านเทคโนโลยีภายใต้ศตวรรษที่ ๒๑ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นคนดี คนเก่ง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข” โดยมีศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ผู้แทน.สพป.มุกดาหาร ร่วมคณะติดตาม

news17-2-64

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=reo2pte&set=a.3851092054934270