reo6 13072564 01วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น. ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้ นางสาวธนารัตน์ พรหมสุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 7/2564 โดยเข้าร่วมประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom