headnews21-7-64

วันที่ ๒๑ กรกฏาคม ๒๕๖๔  นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑๔ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ เป็นประธาน การประชุมปฏิบัติการศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหา

และความต้องการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลและกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM) โดยมีนางสาวสิริกัญญา สุขวิเสส ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ดร.ชาญชัย ดีอ่วม บรรยาย “ยุทธศาสตร์และนโยบายที่เกี่ยวข้อง สถานการณ์ และแนวโน้มด้านการศึกษา” ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒

news21-7-64

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=reo2pte&set=a.4291020054274799