shotnews16september21-20วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ นายเดช ศิรินาม รองศึกษาธิการภาค ๑๓ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑๓ ติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายสมาน เวียงปฏิ รองศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมถึง ปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงาน

 shotnews16september21-01  shotnews16september21-02
 shotnews16september21-04  shotnews16september21-05
 shotnews16september21-06  shotnews16september21-07
 shotnews16september21-08  shotnews16september21-11