วันที่ 16 กันยายน 2564 นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการภาค 11 ประชุมรับฟังผลการดำเนินการตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของหน่วยงานการศึกษาระดับจังหวัดของจังหวัดมุกดาหารในรูปแบบ On-Line ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร โดยสรุปประเด็นการประชุมการตรวจติดตามเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า – 2019 เนื่องจาก รมว.ศธ. มีความกังวลในการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า – 2019 ซึ่งมีความแตกต่างในบริบทของแต่ละพื้นที่ จึงให้ขอผู้ที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจราชการของแต่ละหน่วยงาน ประกอบด้วย 1. ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ของ สป. 2. ประธานกรรมการกลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการ ของ สพฐ. และ ที่ปรึกษาอาชีวะ ของ สอศ. ได้ร่วมกันลงพื้นที่ใน 76 จังหวัด และ กทม. เพื่อรับทราบการขับเคลื่อนและปัญหาอุปสรรค ใน 5 ประเด็น ดังนี้
1. การฉัดวัคซีนของนักเรียน อายุ 12 – 18 ปีบริบูรณ์
2. โครงการ Sandbox SaFety Zone in School
3. การจัดการเรียน การสอน เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียน 2/2564
4. การดูแลช่วยเหลือนักเรียน
5. การดูแลช่วยเหลือครู
โดยให้รายงานปัจจัย และปัญหาอปสรรค โดยจะมีการออกคำสั่งแต่งตั้งให้แต่ละท่านรับผิดชอบพื้นที่ตรวจ ท่านละ 2 – 3 จังหวัด ซึ่งจะมอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำคำสั่ง แนวทางในการตรวจราชการ โดยให้สรุปข้อมูลรายงาน รมว.ศธ. ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564

1

2

3

4

5

6

7