สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๓ ดำเนินการประชุมปฏิบัติการการประเมินประสิทธิภาพและยืนยันรูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาโดยการประชุมสัมมนากลุ่มอิงผู้เชี่ยวชาญ (Expert Group Meetings) ระหว่างวันที่  ๑๔ - ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔  ณ ห้องประชุมสีมาจารย์ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๓

 

140964-02140964-3

 

140964-5140321

140326140323

140964-4140324