reo6 18092564วันที่ 18 กันยายน 2564 ดร.วันเพ็ญ บุรีสูงเนิน รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานเปิดการสัมมนาออนไลน์ เรื่อง การเสริมสร้างบุคลิกภาพผู้นำด้านการศึกษาสู่ความก้าวหน้า ด้วยแบบทดสอบ DISC Model ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting จัดโดย ราฟเฟิลส์ เทรนเนอรส์ (ไทยแลนด์) ภายใต้การบริหารของท่าน ดร.สุรดาภัทร  สกุลเกษมชัย ผู้อำนวยการราฟเฟิลส์ เทรนเนอรส์ (ไทยแลนด์) และวิทยากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญกระบวนการเสริมสร้างบุคลิกภาพผู้นำด้านการศึกษาสู่ความก้าวหน้าด้วยแบบทดสอบ DISC ผู้ได้รับรางวัลผู้บริหารผลงานดีเด่นระดับโลก 2 ท่าน คุณ อัง ชี เส็ง และ ดร.ตัน บัค ชาย