เมื่อระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ กันยายน ๒๕๖๔ นายเดช ศิรินาม รองศึกษาธิการภาค ๑๓ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑๓ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ (ร่าง) แผนที่นำทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG๔ Roadmap) ของ ศธภ.๑๓ โดยมีว่าที่ร้อยโท สุรสิทธิ์ กองเมืองปัก นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา และคณะทำงานระดับจังหวัด ร่วมแลกเปลี่ยนและจัดทำ (ร่าง) SDG๔ Roadmap ระดับภาค