reo6 24092564 01วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564  ดร.วันเพ็ญ บุรีสูงเนิน รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 ร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพครูเพื่อศิษย์ ปีการศึกษา 2564 จัดโดยเครือข่ายสหวิทยาเทพกระษัตรี จังหวัดภูเก็ต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ณ โรงแรมตูร์ เดอภูเก็ต อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต พร้อมนี้ได้พบปะคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดภูเก็ต