NEWS 4 Oct. 20211

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ศึกษาธิการภาค 13 (นักบริหารระดับสูง) ได้เดินทางมารับตำแหน่งใหม่ ที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 พร้อมภรรยา เพียงลำพัง ไร้คนมาส่งและการจัดพิธีต้อนรับ ดังที่เคยปฏิบัติเป็นประเพณี ต่อๆกันมา โดยใช้หลักการ 3 งดทุกกรณี ดังต่อไปนี้

  1. งดการเลี้ยงส่ง เลี้ยงรับ
  2. งดการเดินทางมาส่ง พิธีต้อนรับ
  3. งดกระเช้าดอกไม้ ของขวัญของที่ระลึก

ซึ่งได้แจ้งแนวทางดังกล่าวนี้ให้ต้นทางและปลายทางทราบมาก่อน หน้าจะเดินทางทั้งนี้ นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ศึกษาธิการภาค 13 ได้ให้เหตุผลว่าไม่ต้องการให้ผู้ใต้บังคับบัญชายุ่งยาก เดือดร้อน และสิ้นเปลือง ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ COVID – 19 และสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดในภาค 13 ที่กำลังเผชิญอยู่ โดยได้ทำการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดนครราชสีมา และภายในสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 เท่านั้น จากนั้นได้ขึ้นทำงานตามตำแหน่งหน้าที่ ทันที

อนึ่งตั้งแต่การปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาคตามคำสั่ง คสช.ที่ 19/2560 เป็นต้นมานับได้ว่า นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ เป็นศึกษาธิการภาค 13 (นักบริหารระดับสูง) คนแรกของสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ที่ได้รับการอนุมัติแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว อย่างเป็นทางการตามมติของคณะรัฐมนตรี

  4 Oct.20213  4 Oct.20217

 

  4 Oct. 2021   4 Oct.20216