NEWS 5 Oct. 20211

วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2564 นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ศึกษาธิการภาค 13 ได้ประชุมมอบนโยบายให้แก่ บุคลากรในสังกัดด้วยวิสัยทัศน์ “สร้างเอกภาพเชิงยุทธศาสตร์ เสริมบทบาทกามีส่วนร่วมเพื่อความเท่าเทียม และเสมอภาคทางการศึกษา”ด้วยการจัดตั้งประชาคมการศึกษาจังหวัด(PEC) หรือProvincial EducationCommunity ให้ครบทุกจังหวัด เพื่อทำให้การจัดการศึกษาในจังหวัดเข้มแข็ง มีความเป็นเอกภาพ มองภาพความสำเร็จเป็นภาพเดียวกันโดยบทบาทของ PEC จะใช้หลักการ 3 ประสาน คือประสานนโยบาย ประสานทรัพยากร และประสานกิจกรรม เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัด และยุทธศาสตร์ชาติ ที่เป็นรูปธรรม ซึ่งจะได้แจ้งทิศทางการทำงานที่ชัดเจน ให้แก่ ศึกษาธิการจังหวัดในภาค 13 ทราบ และร่วมกันปฏิบัติให้บังเกิดผลอย่างจริงจังต่อไป

5 Oct.20213  5 Oct.20217

 

5 Oct.20215  5 Oct 20214

 

5 Oct. 2021  5 Oct.202110