วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายสุภัทร  จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑  เป็นผู้แทนถาวร ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ โดยผ่านแอพพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meeting ตามมาตรการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019