วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔  นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ ร่วมการอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO)
โดยผ่านแอพพลิเคชั่น Microsoft Teams ตามมาตรการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019