0 88

เมื่อวันจันทร์ ที่ 18 ตุลาคม 2564 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มอบหมายให้นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นผู้แทนมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิตอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ราย “ครูจูหลิง ปงกันมูล” ณ โรงเรียนอนุบาลดอยหลวง อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวสดุดี ยกย่อง เชิดชูเกียรติ ครูผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านระบบ Video Conference จากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวสดุดี ยกย่อง เชิดชูเกียรติ ครูจูหลิง ปงกันมูล และมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาให้แก่ นางคำมี ปงกันมูล มารดาของ ครูจูหลิง ปงกันมูล เยี่ยมชมหอศิลป์ครูจูหลิง ปงกันมูล และได้เดินทางไปบ้านครูจูหลิง ปงกันมูล เพื่อเยี่ยมและมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาให้แก่ นายสุน ปงกันมูล ผู้ป่วยติดเตียง บิดาของ ครูจูหลิง ปงกันมูล โดยมี นายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษา รมว.ศธ. นางสาวอรพินทร์ เพชรทัต เลขานุการ รมว.ศธ. นายสุภัทร จำปาทอง ปลัด ศธ. นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการ กอศ. นายพีรศักดิ์ รัตนะ เลขาธิการ กช. นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร เลขาธิการ กศน. และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วม รวมทั้งมี นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 (ศธภ.7) นายวาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) คณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ

สำหรับเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2547 - 2556 มีครูและบุคลากรทางการศึกษา ถูกกลุ่มผู้ก่อเหตุทำร้ายจนเสียชีวิต จำนวน 183 ราย “ครูจูหลิง ปงกันมูล” ครูสอนวิชาศิลปะที่โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ จังหวัดนราธิวาส คือหนึ่งในจำนวนดังกล่าว คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 เห็นชอบสนับสนุนสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิตย้อนหลังไปถึงวันที่ 1 มกราคม 2547 โดยให้กระทรวงศึกษาธิการจัดสรรงบประมาณในการช่วยเหลือเยียวยา รายละไม่เกิน 4 ล้านบาท ซึ่งให้หักลบจากเงินเยียวยาที่เคยได้รับไปแล้ว และให้กระทรวงศึกษาธิการจัดสวัสดิการด้านอื่น ๆ ให้ได้มาตรฐานใกล้เคียงกับส่วนราชการต่าง ๆ ด้วย กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการติดตามเร่งรัดให้ความช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เสียชีวิตมาโดยตลอด และออกประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิตที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 และอนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ รอบที่ 1 จำนวน 14 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 37,182,000 บาท และวันนี้ได้จัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาให้แก่บิดาและมารดาของครูจูหลิง ปงกันมูล จำนวน 2,742,000 บาท และจะดำเนินการมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาให้แก่ทายาทผู้เสียชีวิต อีก 13 ราย จำนวน 34,440,000 บาท ในลำดับต่อไป

0 690 890 910 980 1080 570 320 160 360 22

ศธภ.7