0 11

เมื่อวันจันทร์ ที่ 18 ตุลาคม 2564 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ แก่สำนักงานศน.จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษา รมว.ศธ. นางสาวอรพินทร์ เพชรทัต เลขานุการ รมว.ศธ. นายสุภัทร จำปาทอง ปลัด ศธ. คณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ และ นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 (ศธภ.7) และมี นายสุรพล วงศ์หวัน ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย ข้าราชการ บุคลากร และนักศึกษา กศน.จังหวัดเชียงราย ร่วมให้การต้อนรับ ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย จากนั้นคณะฯ ได้ร่วมกันเยี่ยมชมนิทรรศการผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (กลุ่มโซนลุ่มน้ำอิง) นิทรรศการการจัดการศึกษาบนพื้นที่สูง ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” (กลุ่มโซนลุ่มน้ำโขง) นิทรรศการนวัตกรรมการทางศึกษา (กลุ่มโซนลุ่มน้ำลาว) นิทรรศการการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ “โคก หนอง นา โมเดล” (กลุ่มโซนลุ่มน้ำกก) และการจัดการเรียนการสอนกลุ่มเป้าหมายเด็กด้อยโอกาส (เร่ร่อน) ของ กศน.อำเภอเมืองเชียงราย

0 250 290 260 160 130 80 60 210 300 310 360 1

ศธภ.7: ภาพ/ข่าว