headnews19-10-64-1

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายไสว สารีบท รองศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ เป็นประธาน ประชุมหารือเพื่อกำหนดทิศทางในการขับเคลื่อนภารกิจ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในการประชุมครั้งนี้ เป็นการรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และพิจารณาร่างแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานภายในสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ณ ห้องประชุมไทยวิรัช สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒

news19-10-64-1

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=reo2pte&set=a.4565171390192996