NEWS.1 Dec.2021

วันพุธที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ศึกษาธิการภาค ๑๓ ได้จัดประชุมทางไกล ศธจ. ผอ.กลุ่มที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดหลักสูตรประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ของแต่ละจังหวัดในพื้นที่ภาค ๑๓ เพื่อขับเคลื่อนโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทสู่การปฏิบัติ โดยสนง. ศธจ. ภาค ๑๓ ได้เน้นให้มีการจัดทำหลักสูตรดังกล่าวขึ้นในพื้นท่ีทุกจังหวัดเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้พระราชกรณียกิจของบูรพกษตริย์ไทย และพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประชาชนคนไทย และพสกนิกรในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๓เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และบ้านเมือง มีโอกาสทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงและมีคุณธรรม รู้ถึงประวัติวิถีของท้องถิ่นและชุมชนมีจิตสำนึกรัก และภูมิใจในท้องถิ่น และชุมชนของตนเอง

อนึ่งโครงการดังกล่าวนี้เป็นหนึ่งใน Quick win ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๓ ที่ได้ประกาศไว้ในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕