สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำตัวชี้วัดสำคัญ เพื่อใช้สำหรับการบริหารและการจัดการศึกษาแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้ผู้เรียนมีการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ และมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ได้รับโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค รวมทั้ง ข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะการปฏิบัติงานและสมรรถนะวิชาชีพในศตวรรษที่ 21

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (ตัวชี้วัด สป. 2564.pdf)ตัวชี้วัด สป. 2564.pdf 140 kB09-10-2021 11:3109-10-2021 11:31