วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  โรงเรียนวัดสวนแตง “ โรงเรียนแห่งชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รางวัลสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี ๒๕๖๓ ระดับดีมาก จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” โดยมี นางกัณยกร  อัครรัตนากร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสวนแตงรายงานผลการดำเนินงาน

 

คลิกดูภาพกิจกรรม