ข้อมูลการอนุมัติให้ยกเว้นอากรนำเข้า
(พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2564)

สำนักอำนวยการ สป.จัดทำฐานข้อมูลการยกเว้นอากรนำเข้าสื่อ วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการศึกษา

เพื่อให้การสืบค้นข้อมูลประวัติและอายุการใช้งานของวัสดุ อุปกรณ์ที่เคยขอยกเว้นอากรฯ ย้อนหลัง 5 ปี
bar02 12-350
bar03 for-350