วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

  head 02 center

ศึกษาธิการภาค 7 (10-07-2563)

ศธภ.6 ร่วมการตรวจราชการฯ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอบที่ 2 ช่วงเปิดภาคเรียน ณ โรงเรียนน้ำผุด จ.ตรัง

กิตตินันท์ แก้วเสน (10-07-2563)

การตรวจ ติดตาม นโยบายการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) หลังการเปิดภาคเรียน ณ จังหวัดลพบุรี

ผู้ดูแลระบบ3 (09-07-2563)

การตรวจ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลังเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 1/2563 (3 กรกฎาคม 2563)

ผู้ดูแลระบบ3 (09-07-2563)

การตรวจ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลังเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 1/2563 (2 กรกฎาคม 2563)
 • 1
 • 2
 • 3

10-07-2563

ศธภ.6 ร่วมการตรวจราชการฯ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอบที่ 2 ช่วงเปิดภาคเรียน ณ โรงเรียนน้ำผุด จ.ตรัง

ศธภ.6 ร่วมการตรวจราชการฯ ในสถานการณ์การแ…

วันศุกร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30 น. นางสาวชฎารัตน์ สิงหเเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ คณะจากสำนักงานศึกษ...

10-07-2563

การตรวจ ติดตาม นโยบายการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) หลังการเปิดภาคเรียน ณ จังหวัดลพบุรี

การตรวจ ติดตาม นโยบายการจัดการเรียนการสอ…

             วันที่ 9 กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายสุทิน แก้วพนา ผู้ตรวจราชการ นางบุญชอบ เกษ...

09-07-2563

การตรวจ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลังเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 1/2563 (3 กรกฎาคม 2563)

การตรวจ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการ…

     เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ...

09-07-2563

การตรวจ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลังเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 1/2563 (2 กรกฎาคม 2563)

การตรวจ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการ…

     เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ...

09-07-2563

การตรวจ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลังเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 1/2563 (1 กรกฎาคม 2563)

การตรวจ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการ…

     เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้ช่ว...

03-07-2563

การตรวจ ติดตาม นโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) หลังการเปิดภาคเรียน วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓

การตรวจ ติดตาม นโยบายการจัดการเรียนการสอ…

     วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายสุทิน แก้วพนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และ แพทย์หญิงสรินนา แสงอรุณ ...

03-07-2563

การตรวจ ติดตาม นโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) หลังการเปิดภาคเรียน วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓

การตรวจ ติดตาม นโยบายการจัดการเรียนการสอ…

     เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายสุทิน แก้วพนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และ แพทย์หญิงไสววรรณ ไผ...

03-07-2563

การตรวจ ติดตาม นโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) หลังการเปิดภาคเรียน วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

การตรวจ ติดตาม นโยบายการจัดการเรียนการสอ…

     เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายสุทิน แก้วพนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และ นพ. บุญฤทธิ์ สุขรัต...

16-06-2563

ตรวจติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตตรวจราชการที่ 14 จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 12 มิถุนายน 2563

ตรวจติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ…

     เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้ช...

15-06-2563

ลงพื้นที่ตรวจ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตตรวจราชการที่ 14 จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 11 มิถุนายน 2563

ลงพื้นที่ตรวจ ติดตามการจัดการเรียนการสอน…

     เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และนางสาวหทัย...

12-06-2563

ประชุมคณะทํางานติดตามการดําเนินงานการจัดองคก์รแบบแมทริกซ์(Matrix Organization) สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด (นําร่อง)ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

ประชุมคณะทํางานติดตามการดําเนินงานการจัด…

ประชุมคณะทํางานติดตามการดําเนินงานการจัดองคก์รแบบแมทริกซ์(Matrix Organization) สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด (นําร่อง)ครั้ง...

12-06-2563

การตรวจ ติดตาม นโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การตรวจ ติดตาม นโยบายการจัดการเรียนการสอ…

     วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายสุทิน แก้วพนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเขตตรวจราชการที่ ๑ ลง...

all   


 

 

head 03 distinc

ศึกษาธิการภาค 10 (10-07-2563)

ศธภ.10 : ประชุม กศจ.อุดรธานี ครั้งที่ 8/2563

ศึกษาธิการภาค 7 (10-07-2563)

ศธภ.6 ร่วมการตรวจราชการฯ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอบที่ 2 ช่วงเปิดภาคเรียน ณ โรงเรียนบ้านต้นปรง จ.ตรัง

ศึกษาธิการภาค 7 (10-07-2563)

ศธภ.6 ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์

ศึกษาธิการภาค 13 (10-07-2563)

ศธภ.14 ร่วมตรวจราชการติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) หลังเปิดภาคเรียนสถานศึกษา ณ โรงเรียนวัดหลวงวิทยา

ศึกษาธิการภาค 13 (10-07-2563)

ศธภ.14 ร่วมตรวจราชการติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลังเปิดภาคเรียนสถานศึกษา ณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ

ศึกษาธิการภาค 13 (10-07-2563)

ศธภ.14 ร่วมติดตามโครงการวิจัยแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Active Learning ตามบริบทในเขตพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 11 และ 14 ณ ร.ร.สตรีสิริเกศ
 • 1
 • 2
 • 3

10-07-2563

ศธภ.10 : ประชุม กศจ.อุดรธานี ครั้งที่ 8/2563

ศธภ.10 : ประชุม กศจ.อุดรธานี…

วันที่ 10 ก.ค.63 เวลา 14.00 น. นายธนู ขวัญเดช รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 ได้มอบหมายให้ ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา รักษา...

10-07-2563

ศธภ.6 ร่วมการตรวจราชการฯ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอบที่ 2 ช่วงเปิดภาคเรียน ณ โรงเรียนบ้านต้นปรง จ.ตรัง

ศธภ.6 ร่วมการตรวจราชการฯ ในส…

วันศุกร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ คณะจากสำนักงานศึกษา...

10-07-2563

ศธภ.6 ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์

ศธภ.6 ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่ว…

วันศุกร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2563 นายพัฒนะ  พัฒนทวีดล รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 ร่วม...

10-07-2563

ศธภ.14 ร่วมตรวจราชการติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) หลังเปิดภาคเรียนสถานศึกษา ณ โรงเรียนวัดหลวงวิทยา

ศธภ.14 ร่วมตรวจราชการติดตามป…

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้ตรวจราช...

10-07-2563

ศธภ.14 ร่วมตรวจราชการติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลังเปิดภาคเรียนสถานศึกษา ณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ

ศธภ.14 ร่วมตรวจราชการติดตามป…

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30 น. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้ตรวจราช...

10-07-2563

ศธภ.14 ร่วมติดตามโครงการวิจัยแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Active Learning ตามบริบทในเขตพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 11 และ 14 ณ ร.ร.สตรีสิริเกศ

ศธภ.14 ร่วมติดตามโครงการวิจั…

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้ตรวจรา...

10-07-2563

การจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย และแนวทางการตรวจ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19)

การจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนน…

  วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 นายปรีดี  ภูสีน้ำ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 12 ร่วมประชุมการจัดทำแนวทางการขับเคลื...

09-07-2563

ศธภ.6 ร่วมการตรวจราชการฯ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอบที่ 2 ช่วงเปิดภาคเรียน ณ โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้ง จ.ตรัง

ศธภ.6 ร่วมการตรวจราชการฯ ในส…

วันพฤหัสบดี ที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.30 น. นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดิชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายปราโมทย์ เกี่...

09-07-2563

ศธภ.6 ร่วมการตรวจราชการฯ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอบที่ 2 ช่วงเปิดภาคเรียน ณ โรงเรียนบ้านโคกพยอม จ.สตูล

ศธภ.6 ร่วมการตรวจราชการฯ ในส…

วันพฤหัสบดี ที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.00 น. นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายดาลัน นุงอาหลี...

09-07-2563

ศธภ.6 ร่วมการตรวจราชการฯ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอบที่ 2 ช่วงเปิดภาคเรียน ณ โรงเรียนบ้านตะโละใส จ.สตูล

ศธภ.6 ร่วมการตรวจราชการฯ ในส…

วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายดาลัน นุงอาหลี ...

09-07-2563

ศธภ.11 ตรวจเยี่ยมและติดตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ณ โรงเรียนเซ็นต์ยอแซฟ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

ศธภ.11 ตรวจเยี่ยมและติดตามมา…

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายศัจธร  วัฒนมงคล รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 14 ปฏิ...

09-07-2563

ศธภ.11 ลงพื้นที่ตรวจแบบบูรณาการติดตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระยะที่ 2 หลังเปิดภาคเรียน ที่ 1/2563 ณ กศน.คำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

ศธภ.11 ลงพื้นที่ตรวจแบบบูรณา…

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายศัจธร  วัฒนมงคล รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 14 ปฏิบัติห...

08-07-2563

ศธภ.6 ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอบที่ 2 ช่วงเปิดภาคเรียน ณ โรงเรียน สตูลวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16

ศธภ.6 ลงพื้นที่ติดตามการขับเ…

วันพุธ ที่ 8 กรกฎาคม  2563 เวลา 13.00  น. นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายดาลัน น...

07-07-2563

ศธภ.14 ออกตรวจเยี่ยมติดตามสนามสอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ

ศธภ.14 ออกตรวจเยี่ยมติดตามสน…

วันที่ 4 กรกฎาคม 2563 คณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด ...

07-07-2563

ศธภ.14 ออกตรวจเยี่ยมติดตามสนามสอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ สนามสอบโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ศธภ.14 ออกตรวจเยี่ยมติดตามสน…

วันที่ 4 กรกฎาคม 2563 ตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ 1358/2563 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ได้มอบหมายให้ นายประ...

07-07-2563

ศธภ.14 ออกตรวจเยี่ยมติดตามสนามสอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ สนามสอบวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ศธภ.14 ออกตรวจเยี่ยมติดตามสน…

วันที่ 4 กรกฎาคม 2563 ตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ 1358/2563 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ได้มอบหมายให้ นายคำอ...

07-07-2563

ศธภ.14 ตรวจเยี่ยมติดตามสนามสอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ สนามสอบโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

ศธภ.14 ตรวจเยี่ยมติดตามสนามส…

วันที่ 4 กรกฎาคม 2563 ตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ 1358/2563 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ได้มอบหมายให้ นางอัจ...

07-07-2563

ศธภ.14 ร่วมติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลังเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ณ โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง

ศธภ.14 ร่วมติดตามประเมินผลกา…

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางประไพ ใจก้าวหน้า ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา ปฏิบัติหน้าที่แทนศึกษาธิการ...

all   


 

 

head 04 province

ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ (10-07-2563)

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ.พ .ศ. 2563

ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ (10-07-2563)

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การประชุมการบริหารจัดการหน้ากากอนามัย (Surgical Mask)

ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ (10-07-2563)

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา (09-07-2563)

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563

ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา (09-07-2563)

ศธจ.พะเยา ดำเนินการนิเทศการจัดการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Google meet, Zoom meeting และการออกแบบวีดิโอ เพื่อการเรียนการสอน

ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ (09-07-2563)

(ศธจ.กาฬสินธุ์) โครงการพัฒนาการบริหารจัดการพื้นที่เชิงสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม
 • 1
 • 2
 • 3

10-07-2563

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ.พ .ศ. 2563

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การประชุม…

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้...

10-07-2563

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การประชุมการบริหารจัดการหน้ากากอนามัย (Surgical Mask)

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การประชุม…

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมการบริหารจัดก...

10-07-2563

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การประชุม…

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติกา...

09-07-2563

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุม…

วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบร...

09-07-2563

ศธจ.พะเยา ดำเนินการนิเทศการจัดการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Google meet, Zoom meeting และการออกแบบวีดิโอ เพื่อการเรียนการสอน

ศธจ.พะเยา ดำเนินการนิเทศก…

วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการนิเทศการจัดการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Go...

09-07-2563

(ศธจ.กาฬสินธุ์) โครงการพัฒนาการบริหารจัดการพื้นที่เชิงสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม

(ศธจ.กาฬสินธุ์) โครงการพั…

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.00 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาการ...

09-07-2563

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การประชุมคัดเลือกรางวัลคุรุสดุดี และครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปี 2563

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การประชุม…

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมคัดเลือกรางวัล...

09-07-2563

ศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ ร่วม กับ สนง.ปปช.ประจำจังหวัดกระบี่ ลงพื้นที่ตรวจสอบ ติดตาม และสังเกตการณ์การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ ร…

เมื่อวันที่ 8 -9 กรกฎาคม 2563 นายพิเชษฐ์ เจ้ยทองศรี ศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ ร่วม กับ สนง.ปปช.ประจำจังหวัดกระบี่ ลงพื้นที...

09-07-2563

ศธจ.หนองคาย (รางวัลคุรุสดุดี)

ศธจ.หนองคาย (รางวัลคุรุสด…

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการ...

09-07-2563

ศธจ.หนองคาย (ประชุมอนุยุทธศาสตร์ฯ)

ศธจ.หนองคาย (ประชุมอนุยุท…

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิ...

08-07-2563

ศธจ.มหา่สารคาม

ศธจ.มหา่สารคาม

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนจังหวัดมหาสาร...

08-07-2563

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2563

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุม…

วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด...

08-07-2563

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคคลทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ…

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ดำเนินการประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้...

08-07-2563

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การประชุม…

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิ...

08-07-2563

การประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 6/2563

การประชุมคณะอนุกรรมการเกี…

ดร.วินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี กรรมการและเลขานุการ ว่าที่ร้อยตรีสมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุร...

08-07-2563

ศธจ.เลย ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2563

ศธจ.เลย ดำเนินการจัดสอบคั…

วันที่ 4 กรกฎาคม 2563 เวลา 06.30 - 12.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั...

05-07-2563

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี จัดสอบคัดเลือกบุคคล ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด…

วันที่ 4 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 - 12.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและ...

04-07-2563

รอง เลขา กคศ.เยี่ยมสนามสอบรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

รอง เลขา กคศ.เยี่ยมสนามสอ…

    ที่โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก นายชาย มะลิลา รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นายน...

all   


 

 

head 05 moment

all   


 

 

head 06 construc-2

all   


 

 

head 07 promote

all   


 

 

head 08 finance

all   


 

 

head 09 korborkor

all   


 

 

head 11 knowledge

all   


 

 

Info

18
ก.พ.2563
๙๙ พระบรมราโชวาทฯ : ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม (18 ก.พ. 2563)
10
ม.ค.2563
๙๙ พระบรมราโชวาทฯ : ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม (10 ม.ค. 63)
09
ธ.ค.2562
๙๙ พระบรมราโชวาทฯ : ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม ( 9 ธ.ค 62)


all
    


 

โปรดป้อนที่อยู่อีเมลสำหรับบัญชีของคุณ รหัสการยืนยันจะถูกส่งไปยังคุณ เมื่อได้รับรหัสการยืนยันแล้วคุณจะสามารถเลือกรหัสผ่านใหม่สำหรับบัญชีของคุณ

prasert

01 bs province
02 bannerm44 s2
03
03 01
 head link recomment
05 facebook ops-200
06 province ops-200

05 01

manualbook_2.jpg

06 org 179897804Banner 8 edit
07 org 1377597831Banner 9 Edit
law translate
08 org 4894670434banner24092556 1
09 ops 4 1
10 junya
12 ops 4 3
13 ops 4 4
14 banner moe for80
banner-research inspec
 head link promote
16 org 842286705Banner 16 Edit
cover

17 ac

_พนหลงเนอไม_3.png
risk_banner_2.png
July 2020
Mo Tu We Th Fr Sa Su
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

forMemb

แบบสำรวจความพึงพอใจ

1. การจัดหมวดหมู่ของข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์สะดวกต่อการค้นหา
2. การจัดรูปแบบหน้าจอ(รูปภาพ ตัวอักษร และสี) มีความเหมาะสม
3. ท่านได้รับข้อมูล ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์
5.ความพึงพอใจโดยรวมของเว็บไซต์
4. มีช่องทางการติดต่อสอบถามและข้อเสนอแนะ

เริ่มนับ 16 ตุลาคม 2560

6570147
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
916
11648
56634
67356
99345
269702
6570147

3.20%
26.49%
1.07%
1.02%
0.03%
68.19%
Online (10 minutes ago):61
61 guests
no members

Your IP:3.235.74.77