วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

  head 02 center

ผู้ดูแลระบบ3 (06-08-2563)

ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี และ รร.นากระแซงศึกษา อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้ดูแลระบบ3 (31-07-2563)

ตรวจราชการและติดตามผลตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นโยบายการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning และติดตามประเมินผล การจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (CIVID-19) ณ โรงเรียน

ผู้ดูแลระบบ3 (29-07-2563)

ตรวจราชการและติดตามการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนบ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

ผู้ดูแลระบบ3 (29-07-2563)

ตรวจราชการและติดตามผลตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นโยบายการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning ณ โรงเรียนบ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
 • 1
 • 2
 • 3

06-08-2563

ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี และ รร.นากระแซงศึกษา อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประ…

         เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระท...

31-07-2563

ตรวจราชการและติดตามผลตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นโยบายการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning และติดตามประเมินผล การจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (CIVID-19) ณ โรงเรียน

ตรวจราชการและติดตามผลตามนโยบายการตรวจราช…

     เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ...

29-07-2563

ตรวจราชการและติดตามการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนบ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

ตรวจราชการและติดตามการจัดการเรียนการสอนแ…

     เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30 น. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ...

29-07-2563

ตรวจราชการและติดตามผลตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นโยบายการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning ณ โรงเรียนบ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

ตรวจราชการและติดตามผลตามนโยบายการตรวจราช…

     เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ...

29-07-2563

ตรวจราชการติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนชานุมานวิทยาคม อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ

ตรวจราชการติดตามประเมินผลการจัดการเรียนก…

     เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ...

29-07-2563

ตรวจราชการและติดตามการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนบ้านโนนกุง อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ

ตรวจราชการและติดตามการจัดการเรียนการสอนแ…

     เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30 น. ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายเสรี ตุ้มอ่อ...

29-07-2563

ตรวจราชการและติดตามผลตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นโยบายการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning ณ โรงเรียนบ้านโนนกุง อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ

ตรวจราชการและติดตามผลตามนโยบายการตรวจราช…

     เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ...

22-07-2563

ตรวจราชการและติดตามผลตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นโยบายการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning ณ โรงเรียนอุบลวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ตรวจราชการและติดตามผลตามนโยบายการตรวจราช…

     เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ...

17-07-2563

ตรวจราชการและติดตามผลตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นโยบายการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning ณ โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

ตรวจราชการและติดตามผลตามนโยบายการตรวจราช…

     เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ...

17-07-2563

ตรวจราชการและติดตามผลตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นโยบายการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning ณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู (อินทร์ประชาคาร) อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

ตรวจราชการและติดตามผลตามนโยบายการตรวจราช…

     เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ...

17-07-2563

ตรวจราชการและติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลังเปิดภาคเรียน ณ โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

ตรวจราชการและติดตามนโยบายการจัดการเรียนก…

     เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.00 น. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ...

17-07-2563

ตรวจราชการและติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลังเปิดภาคเรียน ณ โรงเรียนบ้านเหมืองบ่า (ศูนย์เครือข่ายโนนเหมืองคําโมเดล) อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

ตรวจราชการและติดตามนโยบายการจัดการเรียนก…

     เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ...

all   


 

 

head 03 distinc

ศึกษาธิการภาค 7 (12-08-2563)

ศธภ.6 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563

ศึกษาธิการภาค 7 (12-08-2563)

ศธภ.6 ร่วมพิธีทางศาสนามหามงคลถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563

ศึกษาธิการภาค 7 (12-08-2563)

ศธภ.6 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563

ศึกษาธิการภาค 7 (12-08-2563)

ศธภ.6 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563

ศึกษาธิการภาค 10 (11-08-2563)

ศธภ.10 กำกับ ติดตามการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ ศธจ.บึงกาฬ ปี 2563

ศึกษาธิการภาค 10 (11-08-2563)

ศธภ. 10 กำกับ ติดตามการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ ศธจ.หนองคาย ปี 2563
 • 1
 • 2
 • 3

12-08-2563

ศธภ.6 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563

ศธภ.6 ร่วมพิธีถวายเครื่องราช…

วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 นายพัฒนะพัฒนทวีดลรองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภ...

12-08-2563

ศธภ.6 ร่วมพิธีทางศาสนามหามงคลถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563

ศธภ.6 ร่วมพิธีทางศาสนามหามงค…

วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563  นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้นางณัฐม...

12-08-2563

ศธภ.6 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563

ศธภ.6 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “วั…

วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้นางภัทรานันทน...

12-08-2563

ศธภ.6 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563

ศธภ.6 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถว…

วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้นางญาดา วงศ์ด...

11-08-2563

ศธภ.10 กำกับ ติดตามการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ ศธจ.บึงกาฬ ปี 2563

ศธภ.10 กำกับ ติดตามการปฏิบัต…

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 นายธนู ขวัญเดช ศึกษาธิการภาค 10 มอบหมายให้ นางสาวระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา (นักว...

11-08-2563

ศธภ. 10 กำกับ ติดตามการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ ศธจ.หนองคาย ปี 2563

ศธภ. 10 กำกับ ติดตามการปฏิบั…

(บ่าย) วันที่ 10 สิงหาคม 2563 นายธนู ขวัญเดช ศึกษาธิการภาค 10 มอบหมายให้ นางสาวระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษ...

11-08-2563

ศธภ.10 กำกับ ติดตามการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ ศธจ.อุดรธานี ปี 2563

ศธภ.10 กำกับ ติดตามการปฏิบัต…

(เช้า) วันที่ 10 สิงหาคม 2563 นายธนู ขวัญเดช ศึกษาธิการภาค 10 มอบหมายให้ นางสาวระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษ...

11-08-2563

ศธภ.๑ จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

ศธภ.๑ จัดพิธีลงนามถวายพระพรช…

วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นายปัญญา แก้วเหล็ก รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ และบุคลาก...

11-08-2563

ศธภ.6 การประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

ศธภ.6 การประเมินศูนย์การเรีย…

วันที่ 10-11 สิงหาคม 2563 นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้คณะกรรมการประ...

11-08-2563

ศธภ.6 การประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ในพื้นที่จังหวัดกระบี่

ศธภ.6 การประเมินศูนย์การเรีย…

วันที่ 10-11 สิงหาคม 2563 นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้คณะกรรมการประ...

11-08-2563

ศธภ.6 เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563

ศธภ.6 เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบา…

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา 07.00 น. นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองศึกษาธิการภาค ๕ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๖ เข้าร่...

11-08-2563

ศธภ.6 ร่วมงานเสวนา"เส้นทางการมีงานทำ" และประชุมปฏิบัติการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

ศธภ.6 ร่วมงานเสวนา"เส้น…

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้นางญาดา วง...

09-08-2563

ศธภ.14 ออกประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนบ้านยางสักกะโพหลุ่ม

ศธภ.14 ออกประเมินสถานศึกษาพอ…

วันที่​ 7 สิงหาคม 2563​ นายศัจธร​ วัฒนะมงคล​ รองศึกษาธิการภาค​ 14​ รักษา​การในตำแหน่งศึกษาธิการภาค​ 14​ มอบหมายให้นางอ...

09-08-2563

ศธภ.14 ลงพื้นที่กำกับติดตามการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ

ศธภ.14 ลงพื้นที่กำกับติดตามก…

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 นายนุสร จำปาวัลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 พร้อมคณะ...

09-08-2563

ศธภ.14 รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง แนวทางการปฏิบัติและการประเมินติดตามมาตรการหลังเปิดภาคเรียน ณ โรงแรมบ้านสวนอุบล กอล์ฟ แอน รีสอร์ท (บ้านสวนคุณตา)

ศธภ.14 รับเชิญเป็นวิทยากรบรร…

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 10.30 น. นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค 14 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 14 ได้รับเชิ...

09-08-2563

ศธภ.14 กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัติย์กับประเทศไทย ตามโครงการเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ ประจำปีงบประมาณ 2563

ศธภ.14 กิจกรรมฝึกอบรมให้ความ…

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 ได้กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัติย์กั...

09-08-2563

ศธภ.14 ออกประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนดอนมดแดง (บ้านดงบัง)

ศธภ.14 ออกประเมินสถานศึกษาพอ…

วันที่​ 6 สิงหาคม 2563​ นายศัจธร​ วัฒนะมงคล​ รองศึกษาธิการภาค​ 14​ รักษา​การในตำแหน่งศึกษาธิการภาค​ 14​ มอบหมายให้นางอ...

all   


 

 

head 04 province

ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ (12-08-2563)

(ศธจ.กาฬสินธุ์) กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี (12-08-2563)

ศธจ.สิงห์บุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563

ปชส.ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย (12-08-2563)

ศธจ.สุโขทัย จัดพิธีลงนามถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ

ปชส.ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย (12-08-2563)

ศธจ.สุโขทัยร่วมพิธีตักบาตรถวายราชกุศลเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา (11-08-2563)

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 9/2563

ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา (11-08-2563)

ศธจ.พะเยา ออกติดตามการดำเนินโครงการสานสัมพันธ์ครอบครัว  เพื่อปรับเปลี่ยนทัศคติ/พฤติกรรมในเยาวชน ภายใต้โครงการขับเคลื่อนฯ จังหวัดพะเยา
 • 1
 • 2
 • 3

12-08-2563

(ศธจ.กาฬสินธุ์) กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

(ศธจ.กาฬสินธุ์) กิจกรรมเฉ…

วันที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 06.30 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิก...

12-08-2563

ศธจ.สิงห์บุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563

ศธจ.สิงห์บุรี ร่วมพิธีทำบ…

วันที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 07.30 น. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติเน...

12-08-2563

ศธจ.สุโขทัย จัดพิธีลงนามถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ

ศธจ.สุโขทัย จัดพิธีลงนามถ…

  วันนี้ (12 ส.ค.2563)  เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย โดยนายธวัชชัย  ชูหน้า รองศึกษาธิก...

12-08-2563

ศธจ.สุโขทัยร่วมพิธีตักบาตรถวายราชกุศลเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

ศธจ.สุโขทัยร่วมพิธีตักบาต…

  วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 07.00 น. นายธวัชชัย  ชูหน้า รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิกา...

11-08-2563

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 9/2563

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุม…

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั...

11-08-2563

ศธจ.พะเยา ออกติดตามการดำเนินโครงการสานสัมพันธ์ครอบครัว  เพื่อปรับเปลี่ยนทัศคติ/พฤติกรรมในเยาวชน ภายใต้โครงการขับเคลื่อนฯ จังหวัดพะเยา

ศธจ.พะเยา ออกติดตามการดำเ…

คณะกรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผลโครงการขับเคลื่อนงานการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ แบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. 2562-256...

11-08-2563

ศธจ.พะเยา ดำเนินการจัดโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 11-12 สิงหาคม 2563

ศธจ.พะเยา ดำเนินการจัดโคร…

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการจัดโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอย...

11-08-2563

 ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยม ติดตามผลการเรียน ความประพฤติ และการใช่จ่ายเงินทุนพระราชทานของนักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. จังหวัดราชบุรี รุ่นที่ 10 รุ่นที่ 11 และรุ่นที่ 12

ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยม…

ดร.วินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี และนางสาวศิริวรรณ แม้นศิริ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กลุ่มพัฒนาการศึกษา ลงพื้นที่...

10-08-2563

ศธจ.หนองคาย ออกตรวจจุดเสี่ยงฯ

ศธจ.หนองคาย ออกตรวจจุดเสี…

การออกตรวจพื้นที่เฝ้าระวังเหตุนักเรียนนักศึกษา ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม จุดตรวจอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย วันที่&nbs...

10-08-2563

ศธจ.พะเยา ออกติดตามการดำเนินโครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวเพื่อปรับเปลี่ยนทัศคติ/พฤติกรรมในเยาวชน จังหวัดพะเยา

ศธจ.พะเยา ออกติดตามการดำเ…

คณะกรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผลโครงการขับเคลื่อนงานการแก้ไขปัญหายาเสพติดชาย แดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. 2562-2565) ใ...

10-08-2563

ศธจ.พะเยา ร่วมประชุมการกำกับติดตามการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ  ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ของสำนักงานศึกษาธิการภาค16

ศธจ.พะเยา ร่วมประชุมการกำ…

วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมการกำกับติดตามการปฏิบัติราชการตามคำ...

10-08-2563

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุม…

วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสร้างและส่งเสริมค...

10-08-2563

ศธจ.เพชรบุรี ยกระดับผลสัมฤทธิ์ โรงเรียนเอกชน

ศธจ.เพชรบุรี ยกระดับผลสัม…

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายสมภูมิ ธรรมายอดดี ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโ...

10-08-2563

ภาค 4 ทิศทางเดียวกัน

ภาค 4 ทิศทางเดียวกัน

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสมภูมิ ธรรมายอดดี เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาโครงการส่งเสริม สนับสนุนแนวทางการพั...

09-08-2563

โครงการสร้างความรู้ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ในหัวข้อ “ผลประโยชน์ทับซ้อน…ซ่อนอยู่ใกล้ตัว”

โครงการสร้างความรู้ด้านกา…

          5 สิงหาคม 2563 ดร.สุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการเปิดอบรม ...

08-08-2563

พิธีเปิดโครงการลูกเสือ เนตรนารี บำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

พิธีเปิดโครงการลูกเสือ เน…

พิธีเปิดโครงการลูกเสือ เนตรนารี บำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสม...

07-08-2563

ศธจ.หนองคาย

ศธจ.หนองคาย

“การออกตรวจพื้นที่เฝ้าระวังเหตุนักเรียนและนักศึกษาที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม” วันที่ 7 สิงหาคม 2563 นายสุวัฒน์ชัย แสนราช ศ...

07-08-2563

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมการตรวจติดตาม การให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ประจำปีการศึกษา 2563

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุม…

วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการประชุมการตรวจติดตาม การให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ...

all   


 

 

head 05 moment

all   


 

 

head 06 construc-2

all   


 

 

head 07 promote

all   


 

 

head 08 finance

all   


 

 

head 09 korborkor

all   


 

 

head 11 knowledge

all   


 

 

Info

18
ก.พ.2563
๙๙ พระบรมราโชวาทฯ : ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม (18 ก.พ. 2563)
10
ม.ค.2563
๙๙ พระบรมราโชวาทฯ : ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม (10 ม.ค. 63)
09
ธ.ค.2562
๙๙ พระบรมราโชวาทฯ : ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม ( 9 ธ.ค 62)


all
    


 

วันที่ 21 ธันวาคม 2560 นายสุรพงษ์ จำจด ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการ Open House และเชิดชูเกียรติโรงเรียนเครือข่ายยอดพันธมิตร ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี และเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และผลงานการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา โดยมีผู้อำนวยการวิทยายาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก (นายนายเดชวิชัย  พิมพ์โคตร) และคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ ให้การต้อนรับ  มีผู้เข้าร่วมงานทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ได้แก่ ศึกษาธิการจังหวัด  ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา  ผู้บริหาร กศน.  ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา  ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา/ประถมศึกษา  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  สถานประกอบการ  บริษัท ห้างร้าน ผู้นำท้องถิ่น ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา ในจังหวัดอุดรธานี  

P1200861 resize  

 

P1200796 resize

 

 P1200892 resize

 

 

 

P1200999 resize

 

P1200926 resize

 

P1200929 resize

 

 P1200935 resize

P1200963 resize

P1210015 resize

P1210026 resize

P1210035 resize

P1210038 resize

P1210095 resize

P1210110 resize

P1210121 resize

P1210143 resize

prasert

01 bs province
02 bannerm44 s2
03
03 01
 head link recomment
05 facebook ops-200
06 province ops-200

05 01

manualbook_2.jpg

06 org 179897804Banner 8 edit
07 org 1377597831Banner 9 Edit
law translate
08 org 4894670434banner24092556 1
09 ops 4 1
10 junya
12 ops 4 3
13 ops 4 4
14 banner moe for80
banner-research inspec
 head link promote
16 org 842286705Banner 16 Edit
cover

17 ac

_พนหลงเนอไม_3.png
risk_banner_2.png
August 2020
Mo Tu We Th Fr Sa Su
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

forMemb

แบบสำรวจความพึงพอใจ

1. การจัดหมวดหมู่ของข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์สะดวกต่อการค้นหา
2. การจัดรูปแบบหน้าจอ(รูปภาพ ตัวอักษร และสี) มีความเหมาะสม
3. ท่านได้รับข้อมูล ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์
5.ความพึงพอใจโดยรวมของเว็บไซต์
4. มีช่องทางการติดต่อสอบถามและข้อเสนอแนะ

เริ่มนับ 16 ตุลาคม 2560

6965973
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
2330
7366
37989
82942
135857
359314
6965973

3.08%
26.95%
1.07%
1.02%
0.03%
67.85%
Online (10 minutes ago):114
114 guests
no members

Your IP:54.160.19.155