วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

  head 02 center

ศปบ.จชต. (09-09-2564)

ศปบ.จชต. จัดกิจกรรม “เปิดใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้างทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมต่างถิ่น”

ศปบ.จชต. (06-09-2564)

ศปบ.จชต. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเครือข่ายประชาสัมพันธ์การศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้

ศปบ.จชต. (03-09-2564)

ศปบ.จชต. จัดกิจกรรมสัมมนาแนวทางการประกอบอาชีพตามบริบทของพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศปบ.จชต. (02-09-2564)

ศปบ.จชต. จัดมหกรรมศิลปะและดนตรี ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม
 • 1
 • 2
 • 3

09-09-2564

ศปบ.จชต. จัดกิจกรรม “เปิดใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้างทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมต่างถิ่น”

ศปบ.จชต. จัดกิจกรรม “เปิดใจ แลกเปลี่ยนเร…

ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดกิจกรรม “เปิดใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้างทักษะการอยู่ร่วมกันใน...

06-09-2564

ศปบ.จชต. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเครือข่ายประชาสัมพันธ์การศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้

ศปบ.จชต. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุค…

         วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพ...

03-09-2564

ศปบ.จชต. จัดกิจกรรมสัมมนาแนวทางการประกอบอาชีพตามบริบทของพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศปบ.จชต. จัดกิจกรรมสัมมนาแนวทางการประกอบ…

         วันที่ 1 กันยายน 2564 ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานพิธี...

02-09-2564

ศปบ.จชต. จัดมหกรรมศิลปะและดนตรี ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม

ศปบ.จชต. จัดมหกรรมศิลปะและดนตรี ส่งเสริม…

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดงานมหกรรมศิลปะและดนตรี ส่งเสริมการอยู่ร...

20-08-2564

ศปบ.จชต. ประชุมผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองและผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศปบ.จชต. ประชุมผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองแล…

ศปบ.จชต. ประชุมผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองและผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ค...

19-08-2564

ศปบ.จชต.จัดกิจกรรมอบรมด้านกฏหมาย ระเบียบ การปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศปบ.จชต.จัดกิจกรรมอบรมด้านกฏหมาย ระเบียบ…

ศปบ.จชต.จัดกิจกรรมอบรมด้านกฏหมาย ระเบียบ การปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 ศูนย์ประ...

18-08-2564

ศปบ.จชต. ขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศปบ.จชต. ขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่าย…

ศปบ.จชต. ขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 ผู้อำนวยก...

14-08-2564

ศปบ.จชต. ประชุมพิจารณากรอบความร่วมมือการขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการประชารัฐ จชต. และสถานศึกษาอาชีวศึกษาในโครงการอาชีวะ ฝีมือชน พัฒนากำลังคนชายแดนใต้

ศปบ.จชต. ประชุมพิจารณากรอบความร่วมมือการ…

ศปบ.จชต. ประชุมพิจารณากรอบความร่วมมือการขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการประชารัฐ จชต. และสถานศึกษาอาชีวศึกษาในโครงการอาชีวะ ฝ...

10-08-2564

ศปบ.จชต. ประชุมทบทวน (ร่าง) ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564 “คนดีศรีเสมา จชต.”

ศปบ.จชต. ประชุมทบทวน (ร่าง) ประกาศหลักเก…

ศปบ.จชต. ประชุมทบทวน (ร่าง) ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564 “คนดีศรีเสมา จ...

10-08-2564

ศปบ.จชต. ประชุมชี้แจงการช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิตอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศปบ.จชต. ประชุมชี้แจงการช่วยเหลือเยียวยา…

ศปบ.จชต. ประชุมชี้แจงการช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิตอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชา...

06-08-2564

ศปบ.จชต. ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาข้อมูลงานวิจัย สนับสนุนการขับเคลื่อนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ

ศปบ.จชต. ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาข้อมูลงาน…

ศปบ.จชต. ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาข้อมูลงานวิจัย สนับสนุนการขับเคลื่อนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ     &n...

05-08-2564

ศปบ.จชต. ประชุมคณะทำงานเพื่อศึกษาและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารของเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ศปบ.จชต. ประชุมคณะทำงานเพื่อศึกษาและเสนอ…

ศปบ.จชต. ประชุมคณะทำงานเพื่อศึกษาและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารของเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ...

all   


head 03 distinc

ศึกษาธิการภาค 16 (18-09-2564)

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔

ศึกษาธิการภาค 10 (18-09-2564)

ศธภ.10 : ประชุมชี้แจงการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนฯ

ศึกษาธิการภาค 6 (18-09-2564)

ศธภ.6 ร่วมสัมมนาออนไลน์การเสริมสร้างบุคลิกภาพผู้นำด้านการศึกษาสู่ความก้าวหน้า

ศึกษาธิการภาค 14 (17-09-2564)

ศธภ.๑๓ ดำเนินการประชุมปฏิบัติการการประเมินประสิทธิภาพและยืนยันรูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา

ศึกษาธิการภาค 11 (17-09-2564)

ศธภ.11 ร่วมประชุมรับฟังผลการดำเนินการตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของหน่วยงานการศึกษาระดับจังหวัดของจังหวัดมุกดาหารในรูปแบบ On-Line ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร

ศึกษาธิการภาค 16 (17-09-2564)

ศธภ.16:การอบรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐
 • 1
 • 2
 • 3

18-09-2564

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจั…

ว่าที่ร้อยตรีเจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๖ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจั...

18-09-2564

ศธภ.10 : ประชุมชี้แจงการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนฯ

ศธภ.10 : ประชุมชี้แจงการดำเน…

วันที่ 17 กันยายน 2564 ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสวนพฤกษ...

18-09-2564

ศธภ.6 ร่วมสัมมนาออนไลน์การเสริมสร้างบุคลิกภาพผู้นำด้านการศึกษาสู่ความก้าวหน้า

ศธภ.6 ร่วมสัมมนาออนไลน์การเส…

วันที่ 18 กันยายน 2564 ดร.วันเพ็ญ บุรีสูงเนิน รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานเปิดการสัมมน...

17-09-2564

ศธภ.๑๓ ดำเนินการประชุมปฏิบัติการการประเมินประสิทธิภาพและยืนยันรูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา

ศธภ.๑๓ ดำเนินการประชุมปฏิบัต…

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๓ ดำเนินการประชุมปฏิบัติการการประเมินประสิทธิภาพและยืนยันรูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนตามพระบ...

17-09-2564

ศธภ.11 ร่วมประชุมรับฟังผลการดำเนินการตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของหน่วยงานการศึกษาระดับจังหวัดของจังหวัดมุกดาหารในรูปแบบ On-Line ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร

ศธภ.11 ร่วมประชุมรับฟังผลการ…

วันที่ 16 กันยายน 2564 นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการภาค 11 ประชุมรับฟั...

17-09-2564

ศธภ.16:การอบรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐

ศธภ.16:การอบรมการจัดทำแผนพัฒ…

ว่าที่ร้อยตรีเจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๖ มอบหมายให้นายสุทัศน์ หน่อเรือง นักวิ...

16-09-2564

ศธภ.๑๓ ติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา จังหวัดชัยภูมิ

ศธภ.๑๓ ติดตามการขับเคลื่อนยุ…

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ นายเดช ศิรินาม รองศึกษาธิการภาค ๑๓ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑๓ ติดตามการขับเคลื่อนย...

16-09-2564

ศธภ.16:การอบรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐

ศธภ.16:การอบรมการจัดทำแผนพัฒ…

ว่าที่ร้อยตรีเจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๖ มอบหมายให้นายสุทัศน์ หน่อเรือง นักวิ...

16-09-2564

ศธภ.16:การอบรมการจัดทำ แผนพัฒนาการศึกษา กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐

ศธภ.16:การอบรมการจัดทำ แผนพั…

ว่าที่ร้อยตรีเจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๖ มอบหมายให้นายสุทัศน์ หน่อเรือง นักวิ...

16-09-2564

ศธภ.16:การอบรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐

ศธภ.16:การอบรมการจัดทำแผนพัฒ…

ว่าที่ร้อยตรีเจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๖ มอบหมายให้นายสุทัศน์ หน่อเรือง นักวิ...

16-09-2564

ศธภ.16:การลงพื้นที่ตรวจ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔

ศธภ.16:การลงพื้นที่ตรวจ ติดต…

ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๖พร้อมด้วยคณะบุคลากรสำนัานศึกษาธิการภ...

16-09-2564

ศธภ.16:โครงการ ฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี จราจร

ศธภ.16:โครงการ ฝึกอบรมลูกเสื…

ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๖ ประธานพิธีเปิดโครงการ ฝึกอบรมลูกเสื...

16-09-2564

ศธภ.6 ร่วมประชุมเสวนาทางวิชาการ

ศธภ.6 ร่วมประชุมเสวนาทางวิชา…

วันพุธที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ ดร.วันเพ็ญ บุรีสูงเนิน รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 ร่วมการประชุมเสวนาท...

16-09-2564

ศธภ.7 เปิดประชุมศึกษาและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารของเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ศธภ.7 เปิดประชุมศึกษาและเสนอ…

วันนี้ (16 กันยายน 2564) นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 (ศธภ.7) เป็นประธานการประชุมคณะ...

16-09-2564

ศธภ.10 : ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ศธภ.10 : ประชุมเชิงปฏิบัติกา…

วันที่ 15 กันยายน 2564 ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 มอบหมายให้ ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษ...

16-09-2564

ศธภ.10 : การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองกระทรวงศึกษาการ

ศธภ.10 : การประชุมคณะทำงานขั…

วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 14.30 น. ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 มอบหมายให้ ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉ...

16-09-2564

ศธภ.10 : ประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการจัดทำฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลระดับพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายของสหประชาชาติ ว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDG4

ศธภ.10 : ประชุมชี้แจงการดำเน…

วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 มอบหมายให้ ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉ...

16-09-2564

ศธภ. 10 : ประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) มาตรฐานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด พ.ศ. 2564

ศธภ. 10 : ประชุมรับฟังความคิ…

วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 สนับสนุนให้ ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเ...

all   


head 04 province

ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี (18-09-2564)

ประชุม​คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี​

ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี (18-09-2564)

ประชุมปฏิบัติการการพัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี (18-09-2564)

ประชุม​คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี​

ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ (17-09-2564)

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 10/2564

ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา (17-09-2564)

ศธจ.พะเยา ดำเนินการคัดเลือกการประกวดสื่อสร้างสรรค์ “เยาวชนพะเยา ปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ศึกษาธิการจังหวัดน่าน (17-09-2564)

ศธจ.น่านประชุม กศจ.น่าน ครั้งที่ 10/2564
 • 1
 • 2
 • 3

18-09-2564

ประชุม​คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี​

ประชุม​คณะกรรมการศึกษาธิก…

เมื่อวันจันทร์ ที่ 13 กันยายน 2564 เวลา13.30​ น. นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุ...

18-09-2564

ประชุมปฏิบัติการการพัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ประชุมปฏิบัติการการพัฒนาผ…

เมื่อวันที่ 13 กย.64 เวลา 9.00 น. นายสมสันต์ ลือกำลังศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการการพัฒนาผู...

18-09-2564

ประชุม​คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี​

ประชุม​คณะอนุกรรมการศึกษา…

เมื่อวันพุธ ที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 09.00​ น. ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม เป็นประธานการประชุม​คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพช...

17-09-2564

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 10/2564

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การประชุม…

     วันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.ชัยยุทธ ศิริสุทธิ์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธ...

17-09-2564

ศธจ.พะเยา ดำเนินการคัดเลือกการประกวดสื่อสร้างสรรค์ “เยาวชนพะเยา ปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ศธจ.พะเยา ดำเนินการคัดเลื…

วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการคัดเลือกการประกวดสื่อสร้างสรรค์ “เยาวชนพะเยา ปลอดภ...

17-09-2564

ศธจ.น่านประชุม กศจ.น่าน ครั้งที่ 10/2564

ศธจ.น่านประชุม กศจ.น่าน ค…

วันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่านประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน ครั้งที่ 10/2564...

16-09-2564

ศธจ.เลย จัดการประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมการฉีดวัคซีนโควิด 19 (Pfizer) สำหรับนักเรียน นักศึกษา อายุ ๑๒-๑๘ ปี ที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า

ศธจ.เลย จัดการประชุมคณะทำ…

ในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายเฉลิมชัย แสนมหาชัย ศึกษาธิการจังหวัดเลย เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเตรียมควา...

16-09-2564

ศธจ.พะเยา ดำเนินการอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2564

ศธจ.พะเยา ดำเนินการอบรมโค…

วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อป้องก...

16-09-2564

ประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประชุมสรุปผลการดำเนินงานต…

วันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายณรงค์ พันหนูเทียน ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน เป็...

15-09-2564

ศธจ.ลพบุรี ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น(ร่าง)มาตรฐานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด พ.ศ.2564 ร่วมประชุม ผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ ศึกษาธิการ ทุกจังหวัด

ศธจ.ลพบุรี ร่วมประชุมรับฟ…

วันพุธที่ 15 ก.ย. 2564 เวลา 10.00 น. นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มสำนักงานศ...

15-09-2564

	ศธจ.พะเยา เข้ารับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ. รายการพิเศษ" ในประเด็น "ชี้แจง ทำความเข้าใจ การฉีดวัคซีนและการทำความเข้าใจกับผู้ปกครอง" ผ่านระบบออนไลน์

ศธจ.พะเยา เข้ารับชมรายกา…

วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ ดร.หัทกาญจน์ อดุลถิรเขตต์ รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เข้ารั...

15-09-2564

ศธจ.พะเยา เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 4/2564

ศธจ.พะเยา เข้าร่วมการประช…

วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน...

15-09-2564

ศธจ.พะเยา เปิดการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (พ.ศ.2566 - 2570) ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการการศึกษาในระดับภาคและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ศธจ.พะเยา เปิดการอบรมการจ…

วันพุธที่ 15 กันยายน 2564  นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ...

15-09-2564

ศธจ.น่าน พร้อมด้วยทีมบริหารร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการจัดทำฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลระดับพื้นที่

ศธจ.น่าน พร้อมด้วยทีมบริห…

วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. นางณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยทีมบริหารร่วมประชุมชี้แจงการดำเน...

15-09-2564

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อการเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย 38 ค.(2)

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การประชุม…

          วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นางสายใหม ...

15-09-2564

ศธจ.น่านพร้อมด้วยทีมบริหารร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) มาตรฐานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด พ.ศ. 2564

ศธจ.น่านพร้อมด้วยทีมบริหา…

วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นางณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน นางฐิติมา เร่งประเสริฐ รองศึกษาธิการจังหว...

15-09-2564

การอบรมตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์ วังจันทรเกษม หลักสูตรที่ ๙ “Active Learning”

การอบรมตลาดนัดการเรียนรู้…

     วันศุกร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศ...

14-09-2564

ศธจ.ลพบุรี ประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 9/2564 (Zoom สป.)

ศธจ.ลพบุรี ประชุมผู้บริหา…

วันอังคารที่ 14 ก.ย. 2564 เวลา 08.30 น. นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มฯ ร่วม...

all   


head 05 moment

all   


head 06 construc-2

all   


head 07 promote

all   


head 08 finance

all   


head 09 korborkor

all   


head 11 knowledge

all   


Info

21
มิ.ย.2564
ข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)
30
มี.ค.2564
‘ตรีนุช เทียนทอง’ แถลง 12 นโยบายการจัดการศึกษา 7 วาระเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ
15
มี.ค.2564
ผลการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เดือนมีนาคม 2564


all
    


 

suphat02

Label-Plants2
banner
Banner-teacherready2

manual

27082564-01

 02 bannerm44 s2

 03
03 01
01 bs province
head link recomment
05 facebook ops-200
06 province ops-200

05 01

manualbook_2.jpg

06 org 179897804Banner 8 edit
07 org 1377597831Banner 9 Edit
law translate
08 org 4894670434banner24092556 1
09 ops 4 1
10 junya
12 ops 4 3
13 ops 4 4
14 banner moe for80
banner-research inspec
 head link promote
16 org 842286705Banner 16 Edit
cover

17 ac

_พนหลงเนอไม_3.png
risk_banner_2.png
September 2021
Mo Tu We Th Fr Sa Su
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

forMemb

แบบสำรวจความพึงพอใจ

1. การจัดหมวดหมู่ของข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์สะดวกต่อการค้นหา
2. การจัดรูปแบบหน้าจอ(รูปภาพ ตัวอักษร และสี) มีความเหมาะสม
3. ท่านได้รับข้อมูล ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์
5.ความพึงพอใจโดยรวมของเว็บไซต์
4. มีช่องทางการติดต่อสอบถามและข้อเสนอแนะ

เริ่มนับ 16 ตุลาคม 2560

11190957
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
640
8044
74595
91569
214829
399751
11190957

3.01%
28.50%
1.65%
2.53%
0.03%
64.27%
Online (10 minutes ago):32
32 guests
no members

Your IP:3.215.177.171


map-ops-3

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ OFFICE OF THE PERMANENT SECRETARY MINISTRY OF EDUCATION
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
ติดต่อศูนย์บริการประชาชน เรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 0 2628 6346 โทรสาร 0 2628 6346  Call Center 1579 กด 0

Copyright © 2017. All Rights Reserved.  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : webmoe@moe.go.th

süpertotobet bahissenin bahissenin
marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis
1xbet 1xbet bahisno1 bahsegel canli casino ecopayz kaçak iddaa canli bahis iddaa marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis restbet canli skor süperbahis mobilbahis
bahigo bahis siteleri güvenilir bahis siteleri kaçak bahis siteleri betist 1xbet asyabahis betebet betgaranti betlike betvole ligobet pinbahis polobet verabet