วิสัยทัศน์ สป. 2561 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

15-12-2017 01

 

วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560 นายบัณทิตย์  ศรีพุทธางกูร  หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม

ตรวจสอบการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการครั้งที่ 7/2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมประจวบ แสงอินทร์ ชั้น 10 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานองค์กรหลัก, ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ, ผู้อำนวยการสำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป.,

ผู้อำนวยการกลุ่มในสังกัดสำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. และข้าราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

 

15-12-2017 02

 

 

สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป.

SEAMEO HOM 7 12 2560

สรุปผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอ ครั้งที่ 40
(40th SEAMEO High Officials Meeting: SEAMEO HOM)
ระหว่างวันที่ 28 – 30 พฤศจิกายน 2560
ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์
*************************************

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีมีโอ) ครั้งที่ 40 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

1. พิธีเปิดการประชุม วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. โดยรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอ ครั้งที่ 40 ได้กล่าวขอบคุณสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ ที่ได้จัดการประชุมสำคัญครั้งนี้ อ่านต่อ..

SEAMEO HOM1 7 12 2560.pdf

************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
7 ธันวาคม 2560

 

02-11-2017 01

 

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560  นางนิตย์  โรจน์รัตนวาณิชย์ รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 6/2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 1 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานองค์กรหลักนายดำรง  ทวีแสงสกุลไทย ที่ปรึกษาฯ, ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ, ผู้อำนวยการ สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. , ผู้อำนวยการกลุ่มในสังกัดสำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป., และข้าราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

 

02-11-2017 02

 

 

สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป.

 

 

island 13 11 2560

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 น. Mr. John Halligan T.D. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐไอร์แลนด์ พร้อมด้วย H.E. Mr. Brendan Rogers เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐไอร์แลนด์ประจำประเทศไทยและคณะ เข้าเยี่ยมคารวะนายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อหารือความร่วมมือด้านการศึกษา ณ ห้องทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
    โอกาสนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐไอร์แลนด์ กล่าวว่า ไอร์แลนด์ได้รับการจัดอันดับว่าเป็น 1 ในประเทศที่มีระบบการศึกษาที่ดีที่สุดของโลก มีสถาบันอุดมศึกษาที่เน้นการฝึกฝนทักษะ การฝึกงาน และการพัฒนาการวิจัย ปัจจุบัน มีนักศึกษาจากทั่วโลกเดินทางมาศึกษาต่อที่ไอร์แลนด์กว่า 10,000 คน โดยเฉพาะในสาขาวิชา STEM และเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ไอร์แลนด์ได้ริเริ่มกลยุทธ์ใหม่ ได้แก่ Academic Mobility และ Student Mobility เพื่อพัฒนาการศึกษาของไอร์แลนด์ สำหรับการเดินทางเยือนประเทศไทยในครั้งนี้ เพื่อเข้าร่วมงานมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ (OCSC International Education Expo 2017) ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ และพบปะหารือกับผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาของไทย รวมถึงบุคคลที่ทำงานด้านการศึกษา นักวิชาการศึกษา และเยี่ยมเยียนชุมชนชาวไอริช ทั้งนี้ Mr. John Halligan T.D. ได้เชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเดินทางเยือนสาธารณรัฐไอร์แลนด์ เพื่อเยี่ยมชมระบบการศึกษา และหารือแนวทางความร่วมมือในด้านต่าง ๆ
    เอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทย ได้กล่าวว่า นับตั้งแต่การเปิดสถานเอกอัครราชทูต ไอร์แลนด์อย่างเป็นทางการในประเทศไทย เมื่อปี 2558 ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มีผู้บริหารจากกระทรวงศึกษาธิการ ของไอร์แลนด์เดินทางมาเยือนประเทศไทย และจากสถิติในช่วงปีที่ผ่านมาพบว่า มีนักเรียน นักศึกษาไทย เดินทางไปศึกษาต่อที่ไอร์แลนด์เป็นจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างน่าพอใจ ในการนี้ ฝ่ายไอร์แลนด์ยินดีที่จะร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการในการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาไทย เดินทางไปศึกษาต่อที่ไอร์แลนด์มากขึ้น รวมทั้งแบ่งปันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาของไอร์แลนด์ด้วย
    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวชื่นชมการพัฒนาการศึกษาของไอร์แลนด์ พร้อมทั้งได้เสนอความเป็นไปได้ที่จะขยายความร่วมมือกับไอร์แลนด์ ดังนี้
        1. การพัฒนาการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยการร่วมมือกับสถาบัน อุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ ล่าสุด คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน (Carnegie Mellon University) สหรัฐอเมริกา เข้ามาจัดการศึกษาในประเทศไทยร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในรูปแบบสถาบันร่วม (Joint Institute) นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของกระทรวงศึกษาธิการในการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว ในการนี้ จึงขอเชิญชวนสถาบันการศึกษาของไอร์แลนด์เข้ามาจัดการศึกษาที่มีคุณภาพร่วมกับไทย ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีในการดำเนินความร่วมมือตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทยและไอร์แลนด์ ที่ได้ลงนามเมื่อปี 2558 ให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น
        2. การส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาไทย เดินทางไปศึกษาต่อที่ไอร์แลนด์มากขึ้น โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า สาเหตุสำคัญที่ทำให้นักเรียน นักศึกษาไทยตัดสินใจไปศึกษาต่อที่ไอร์แลนด์น้อย เนื่องจากปัญหาด้านภาษา จึงเสนอแนะว่าควรจะเน้นกลุ่มเป้าหมายนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ และกำลังจะศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา เนื่องจากมีความพร้อมทางด้านภาษามากกว่า โดยปัจจุบัน ประเทศไทยมีจำนวนโรงเรียนนานาชาติมากกว่า 160 แห่งทั่วประเทศ รวมถึงการเพิ่มจำนวนทุนการศึกษาและการประชาสัมพันธ์การเรียนภาษาอังกฤษในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน เพื่อกระตุ้นให้มีผู้สนใจไปศึกษาต่อที่ไอร์แลนด์มากขึ้น เพราะมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าเมื่อเทียบกับสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา หรือออสเตรเลีย

island1 13 11 2560

**********************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ภาพ : กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี
10 พฤศจิกายน 2560

 

วันที่ 25 ตุลาคม 2560 ที่กระทรวงศึกษาธิการ : นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดโครงการ “จิตอาสาลูกเสือทำความดีด้วยหัวใจ”เพื่อเป็นต้นแบบจิตอาสาตามพระราชดำริในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และเป็นการแสดงจิตสาธารณะ ดังคำปฏิญาณของลูกเสือ โดยจัดคณะลูกเสือ จำนวน 250 คน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นลูกเสือจิตอาสาให้การรับรองแนะนำ และช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่มาร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ระหว่างวันที่ 25 – 27ตุลาคม 2560 โดยทำหน้าที่เป็นล่ามภาษาอังกฤษ จีน และญี่ปุ่น ให้บริการสอบถามเส้นทาง การประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนการปฐมพยาบาลเบื้องต้นทั้งนี้ก่อนการปฏิบัติหน้าที่ คณะลูกเสือ จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจได้รับการอบรมจากคณะตำรวจท่องเที่ยว และคณะวิทยากรจากสโมสรลูกเสือ SWA เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานมากขึ้น

อิชยา กัปปา สรุป

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.