วิสัยทัศน์ สป. 2561 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

UN2 2 8 2561

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ United Nations Conference Centre กรุงเทพฯ นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมและกล่าวในพิธีเปิดการประชุมเยาวชนนานาชาติ The 9th University Scholars Leadership Symposium (USLS) ภายใต้หัวข้อ “Inspiring Confidence, Inspire Change” โดย Humanitarian Affairs ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการร่วมจัดการประชุมดังกล่าวระหว่างวันที่ 2 – 6 สิงหาคม 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนในการมีส่วนร่วมด้านการพัฒนาและการสร้างจิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการปลูกฝังทักษะการเป็นผู้นำ โดยในปีนี้ จะมีเยาวชนจากประเทศต่างๆจาก 57 ประเทศ ผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์การระหว่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมกว่า 1,000 คน

พิธีเปิดการประชุม ผู้แทนจาก Humanitarian Affairs คือ Mr. Kim Solomon, Secretary-General of Humanitarian Affairs UK และ Ms. Janice Leong, Regional Director, Humanitarian Affairs Asia กล่าวต้อนรับเยาวชนที่เข้าร่วมการประชุม ตามลำดับ และมีผู้แทน UNESCAP, Mr. Hongjoo Hahm, Deputy Executive Secretary for Programmes, Economics and Financing กล่าวเปิดการประชุม โดยให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างทักษะผู้นำเยาวชน การบำเพ็ญประโยชน์ด้านมนุษยธรรม และการดำเนินตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ เป็นต้น ทั้งนี้ นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ ได้กล่าวถึงบทบาทของเยาวชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญที่จะเปลี่ยนแปลงโลกในทางที่ดี ในเวทีต่างๆ ให้โอกาสแก่เยาวชนที่จะแสดงความเห็นและมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาระดับโลก ดังนั้น นอกเหนือจากความรู้ความสามารถแล้ว เยาวชนจะต้องเรียนรู้และมีทักษะชีวิตด้านอื่นๆ ด้วย เพื่อให้เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองของประเทศและโลกที่มีคุณภาพ

การประชุม 9th USLS นอกจากเยาวชนจะได้รับฟังและแสดงความคิดเห็นในหัวข้อต่างๆ แล้ว จะมีกิจกรรม Service Learning Day ซึ่งจะแบ่งกลุ่มเยาวชนเพื่อออกไปทำคุณประโยชน์ยังชุมชน ท้องถิ่น และสถานที่ต่างๆ ในวันที่ 5 สิงหาคม 2561

UN1 2 8 2561

**********************************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2 สิงหาคม 2561

 

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาภายในปี ค.ศ. 2030 และการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่าย ASPnet ระหว่างวันที่ 23 – 24 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์

 

IMG 2472

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นางวัฒนาพร ระงับทุกข์) ได้เข้าร่วมประชุมเครือข่ายสถานศึกษาเพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างชาติของยูเนสโก ( UNESCO Associated School Network : ASP.net) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาภายในปี ค.ศ. 2030 และการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่าย ASPnet ระหว่างวันที่ 23 – 24 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์

Pic2883

 

Pic3762

 

 

 

****************************************************

 

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

26 กรกฎาคม 2561

 

moe18-001-014-07-61

 

      นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. ประธานเปิดการประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. .... ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในประเด็นที่เกี่ยวกับการปรับปรุงพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการกำหนดบทบาทอำนาจหน้าที่ขององค์กรการบริหารงานบุคคลแต่ละระดับ การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การเลื่อนขั้นเงินเดือน การดำเนินการทางวินัย และการกำหนดให้มีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อประกอบการจัดทำร่างกฎหมายระดับพระราชบัญญัติและวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส จังหวัดนนทบุรี วันเสาร์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ค.ศ. หัวหน้าส่วนราชการ ศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัด ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในทุกสายงานในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดปทุมธานี ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการภารกิจและข้าราชการสำนักงาน ก.ค.ศ. จำนวน ๑๓๒ ค

ที่มา : ประชาสัมพันธ์ ก.ค.ศ.

 

aaACDM1

 

          สำนักงานเลขาธิการซีมีโอได้จัดการประชุมผู้อำนวยการศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอ ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 17 – 19 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมอโนมา กรุงเทพมหานคร  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อำนวยการศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  รายงานกิจกรรมสำคัญและผลการดำเนินงานประจำปีของแต่ละศูนย์  การประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยผู้อำนวยการศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอ จำนวน 24 แห่ง  และหน่วยงานที่เป็นเครือข่าย/หุ้นส่วนความร่วมมือของซีมีโอ ประมาณ 90 คน 

          ในการนี้  รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นางวัฒนาพร  ระงับทุกข์) ได้เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืนของซีมีโอ (SEAMEO SEPS) และศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาของซีมีโอ (SEAMEO STEM-ED) ซึ่งเป็นศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอแห่งใหม่ จำนวน 2 ศูนย์ที่จะจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย  โดยรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์ทั้งสองแห่งดังกล่าวต่อที่ประชุมว่า  ได้มีการจัดเตรียมสถานที่ตั้งของศูนย์ SEAMEO SEPS ซึ่งจะใช้พื้นที่อาคารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชั้น 11 ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา  โดยศูนย์ SEAMEO STEM-ED จะใช้พื้นที่ร่วมกันเป็นการชั่วคราวในระยะแรก รวมทั้ง ได้จัดทำร่างบันทึกความตกลงของการจัดตั้งศูนย์ทั้งสองแห่ง โดยคาดว่าจะมีการลงนามในบันทึกความตกลงระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับสำนักงานเลขาธิการซีมีโอได้ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2561  นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำแผนพัฒนาระยะ 5 ปี ของศูนย์ทั้งสองแห่ง  ซึ่งจะมีการประชุมและดำเนินการจัดทำแผนระยะ 5 ปี เสนอต่อคณะรัฐมนตรี  ทั้งนี้ จะมีกระบวนการคัดเลือกผู้อำนวยการศูนย์ทั้งสองแห่งภายในเดือนสิงหาคม 2561 เพื่อเริ่มดำเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์ตามแผนพัฒนาระยะ 5 ปี ต่อไป

 

 ******************************************

 

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

20 กรกฎาคม 2561

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

unicef asia 6-7-2561

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. Ms. Karin Hulshof ผู้อำนวยการยูนิเซฟประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (The UNICEF Regional Director for East Asia and the Pacific Region (EAPRO) เข้าเยี่ยมคารวะนายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อหารือความร่วมมือในประเด็นด้านการศึกษา โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาเยาวชน การพัฒนาครู ความเท่าเทียมด้านการศึกษา และการพัฒนาเด็กปฐมวัย

ยูนิเซฟมีการดำเนินงานภายใต้โครงการที่หลากหลาย และมีความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ เช่น การพัฒนาเด็กตั้งแต่ปฐมวัย การให้ความรู้แก่พ่อแม่ในการดูแลเด็กอย่างมีคุณภาพ การส่งเสริมด้านโภชนาการ การติดตามการใช้งบประมาณด้านการศึกษาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและขจัดความเหลื่อล้ำทางการศึกษา การส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของเด็กด้อยโอกาส และการส่งเสริมทักษะเยาวชนให้สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมโลกในปัจจุบันได้ เป็นต้น อีกทั้งยูนิเซฟได้ส่งเสริมการศึกษาที่ใช้ภาษาแม่เป็นสื่อกลาง โดยยูนิเซฟมีความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมหาวิทยาลัยมหิดลในการดำเนินงานเรื่องพหุภาษา (Multilingual) ภายใต้โครงการ Bridge to a Brighter Tomorrow เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ใช้ภาษาแม่ ซึ่งไม่ใช่ภาษาไทย ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษา

นอกจากนี้ ยูนิเซฟมีความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการจัดการศึกษาให้เด็กด้อยโอกาส โดยยูนิเซฟมีความร่วมมือกับเขตพื้นที่การศึกษาในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้แก่พื้นที่สูงและที่อยู่ห่างไกล เช่น การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ Satellite Schools การดำเนินงานห้องสมุดเคลื่อนที่ การส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กไร้สัญชาติ ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการมีการดำเนินงานเรื่องโรงเรียนประชารัฐ ซึ่งเป็นความร่วมมือในการพัฒนาสถานศึกษาระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยรวมถึงการจัดการศึกษาแก่เด็กต่างด้าวด้วย

ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการได้เสนอให้มีการบูรณาการการดำเนินงานที่สอดคล้องกับยูนิเซฟ เช่น การเชื่อมโยงการดำเนินงานด้านทวิภาษากับการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และศูนย์การศึกษาภาคใต้ ในการส่งเสริมการใช้ทวิภาษาในการเรียนการสอนแก่ชนกลุ่มน้อย การส่งเสริมทักษะเด็กในโรงเรียนให้สามารถปรับตัวได้กับภาวะโลกปัจจุบัน โดยนอกจากความรู้ด้านวิชาการแล้ว เด็กนักเรียนจะต้องเรียนรู้ทักษะด้านอื่นๆ ด้วย หรือ soft skills เช่น การสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ เป็นต้น

unicef asia2 6-7-2561

******************************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
6 กรกฎาคม 2561