วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 

    นายสุรพงษ์ จำจด ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นตัวแทนนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 2/2560 โดยมี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในที่ประชุม เมื่อวันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยที่ประชุมได้รับทราบ รายงานฐานะทางการเงินของกองทุนฯ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560, รายงานผลการติดตามโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนฯ, การปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และรายงานผลโครงการที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารกองทุน ประจำปี 2559 - 2560

     อีกทั้งที่ประชุมยังได้พิจารณาอนุมัติโครงการที่ได้ขอรับจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา จำนวนทั้งหมด 6 โครงการ ได้แก่

1. โครงการการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู และผู้บริหารสถานศึกษาสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (วงเงินที่ขอรับการจัดสรรเงินกองทุนฯ 4,200,000 บาท)

2. โครงการการวิจัยกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการเชิงปฏิบัติการสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบถามไถ่ไฝ่รู้ (วงเงินที่ขอรับการจัดสรรเงินกองทุนฯ 4,885,757 บาท)

3. โครงการการสร้างอาณาจักรการเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งศตวรรษที่ ๒๑ (วงเงินที่ขอรับการจัดสรรเงินกองทุนฯ 1,865,000 บาท)

4. โครงการจัดทำฐานข้อมูลความต้องการทักษะแรงงานด้วย Big Data เพื่อส่งเสริมการปฏิรูปการศึกษา (วงเงินที่ขอรับการจัดสรรเงินกองทุนฯ 10,697,425 บาท)

5. โครงการเรียนฟรี ทุกที่ทุกเวลา โดยติวเตอร์ดัง กับติวฟรีดอทคอม (วงเงินที่ขอรับการจัดสรรเงินกองทุนฯ 47,615,000 บาท)

6. โครงการพัฒนาเครื่องมือสร้างแบบทดสอบมาตรฐาน QTI แบบสากลสำหรับคนปรกติและคนพิการทางสายตา (วงเงินที่ขอรับการจัดสรรเงินกองทุนฯ 5,148,198 บาท) ที่ประชุมลงมติ ไม่ผ่านการอนุมัติ

     ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการเห็นชอบอนุมัติโครงการที่ 1 - 5 และเสนอความเห็นให้ฝ่ายเลขานุการกองทุนฯ สรุปประเด็นโครงการทั้งหมดที่เข้ามาขอรับทุนฯ เพื่อการนำไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อ อีกทั้งนำนโยบาย ยุทธศาสตร์ของกระทรวงทางด้าน ICT ค้นหานักวิจัยเข้ามาขอรับทุนฯ และเพิ่มการประชาสัมพันธ์ทั้งเชิงรับ - เชิงรุกให้เป็นที่รับรู้มากขึ้น

                                                                   ปกรณ์/ สรุป

กิตติกร, ธเนศ/ภาพ

                                                                                               กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.