วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 

 

     ดร.วีระกุล อรัณยะนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมแถลงข่าว หนังสือเดินทาง ตามรอยพระราชา “The King’s Journey” Learning Passport วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 ณ CRYSTAL COURT ศูนย์การค้าสยามพารากอน

     สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) มูลนิธิชัยพัฒนา กระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้(องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือเดินทาง ตามรอยพระราชา พร้อมนิทรรศการ The King’s Journey” Learning Passport โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ปาฐกถาในหัวข้อ “เยาวชนไทยตามรอยศาสตร์พระราชา”

     หนังสือเดินทางตามรอยพระราชา เป็นคู่มือนำเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สำหรับเยาวชนและครอบครัวเพื่อออกไปเรียนรู้ศาสตร์พระราชา พระอัจฉริยภาพอันร่วมสมัยของในหลวงรัชกาลที่ 9 จากประสบการณ์จริง ผ่านโครงการพระราชดำริที่เป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิต โดยจัดทำหนังสือทั้งหมด 9 เล่ม 9 เส้นทางทั่วประเทศ รวม 81 แห่ง พร้อมเผยแพร่ครบ 9 เล่ม ภายในเดือนธันวาคมนี้ โดยเบื้องต้นเปิดตัว 4 เล่มแรก ในเส้นทางภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

     ดร.วีระกุล อรัณยะนาค กล่าวชื่นชมทุกฝ่ายที่ร่วมกันจัดโครงการนี้ขึ้น ด้านกระทรวงศึกษาธิการ มีการส่งเสริมการเรียนรู้นอกชั้นเรียนอยู่แล้ว โดยเฉพาะการเรียนรู้ในรูปแบบนี้จะทำให้เด็กผลิตความคิดขึ้นได้เอง สามารถนำกิจกรรมดังกล่าวไปบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติได้ ถือเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง นำไปต่อยอดความคิดให้เกิดนวัตกรรม นับเป็นการจัดการสึกษาที่มีคุณภาพเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจะขยายผลไปสู่โรงเรียนทุกสังกัด โดยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบนโยบายให้เชิญชวนผู้ปกครอง คุณครู นักเรียน มาทำกิจกรรมสร้างสรรค์เหล่านี้ร่วมกัน ซึ่งในปีที่ผ่านมีมีโรงเรียนนำร่องเป็นโรงเรียนเครือข่ายตามรอยพระชาหลายแห่ง เช่น โรงเรียนจิตรลดา โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย โรงเรียนราชินี โรงเรียนราชวินิต เป็นต้น ที่ได้ปรับแผนการเรียนการสอนและสำนักเรียนไปเรียนรู้ตามโครงการพระราชดำริต่างๆ ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการยังได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนเพื่อจัดพิมพ์ครั้งแรกรวม 90,000 เล่ม จากจ่ายไปยังโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนเครือข่ายตามรอยพระราชา ตลอดจนเยาวชนและครอบครัวที่ร่วมกิจกรรมพิเศษ ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ตามหนังสือเดินทางทั่วประเทศ

     จุดเด่นที่แตกต่างของหนังสือเดินทางชุดนี้คือ เป็นสื่อการเรียนรู้ที่ “สนุกรู้ สนุกคิด สนุกทำ” ตามกระบวนการ Transformative Learning : Head Heart Hand (3H) โดยเนื้อหาออกแบบให้ ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต ความคิดสร้างสรรค์การสร้างแรงบันดาลใจและการลงมือปฏิบัติ ที่เป็นทักษะพื้นฐานสำคัญของเยาวชนในศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ยังสอดแทรกด้วย “คำถามท้าทาย” กระตุ้นให้เกิดทักษะการคิดสร้างสรรค์ และวิเคราะห์จากการสืบเสาะหาข้อมูลที่ซ่อนอยู่ในสถานที่จริงของแหล่งเรียนรู้ ในโครงการพระราชดำริอีกด้วย

     โครงการหนังสือเดินทางตามรอยพระราชาจะมีกิจกรรมต่อยอดอีกมากมาย ทั้งนิทรรศการมีชีวิตตามแหล่งเรียนรู้ต่างๆ กิจกรรมแรลลี่ หรือค่ายเรียนรู้ตามรอยพระราชา สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ facebook : หนังสือเดินทางตามรอยพระราชา และมีการจัดนิทรรศการที่ CRYSTAL COURT ชั้น M ศูนย์การค้าสยามพารากอน จนถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2560 เยาวชนสามารถลงทะเบียนรับหนังสือเดินทางตามรอยพระราชาได้ที่งานนิทรรศการดังกล่าว วันละ 200 เล่ม นอกจากนี้ยังสามารถดาวน์โหลดหนังสือเดินทาง ตามรอยพระราชาได้ที่ www.qlf.or.th ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป

          ปารัชญ์/สรุป

กิตติกร/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.