วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 

 

     เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

     มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ พ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 3 ราย ดังนี้

1. นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2. นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
3. นายบุญรักษ์ ยอดเพชร ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

และมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ข้าราชการพลเรือนสามัญ
พ้นจากตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 (อุบลราชธานี) สำนักงานปลัดกระทรวง
และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

รายละเอียดเพิ่มเติม:
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/239/7.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/239/6.PDF


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน