วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 

 

     นายอรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมงานเสวนาระหว่างศาสนาและประทานเกียรติบัตรสืบสานพระราชปนิธานด้วยพลังศาสนาและพลังจิตอาสา “บวร/บรม” ในโครงการอนุรักษ์พรรณไม้คัมภีร์ในศาสนา รักษาแผ่นดิน วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 ณ อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม (พุทธวิชชาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร กรุงเทพฯ

     กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับวัดพระศรีมหาธาตุวรวิหาร มูลนิธิรวมใจภักดีและเครือข่าย 9 ชมรมวัฒนธรรมฯ น้อมนำแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 จึงจัดโครงการอนุรักษ์พรรณไม้ในคัมภีร์ศาสนา รักษาแผ่นดิน โดยมีพลเรือเอก นายแพทย์ หม่อมเจ้าปุสาน สวัสดิวัฒน์ เป็นประธานเปิดงาน

     นายอรรถพล ตรึกตรอง กล่าวรายงานว่า กิจกรรมดังกล่าวริเริ่มโดยมูลนิธิรวมใจภักดีและเครือข่าย 9 ชมรมวัฒนธรรมฯ เนื่องจากเห็นว่าปัญหาวิกฤตทุกด้านของชาติ ไม่ว่าจะเป็นความแตกแยก การสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ความยากจน เกิดขึ้นขณะที่ประเทศตกอยู่ภายใต้กระแสความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและอิทธิพลของวัตถุนิยม แต่คุณธรรมนั้นเสื่อมถอยลงอย่างมากไม่ว่าจะเป็นความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ ความเมตตากรุณา ความเสียสละ คุณธรรมเหล่านี้มักมาจากศาสนา ทั้งยังมีข้อพิสูจน์ว่าตราบใดก็ตามที่ศาสนธรรมแผ่ปกคลุม ผู้ปกครองมีธรรมะ ปกครองบ้านเมืองโดยธรรม รวมถึงประชาชนยึดมั่นในศาสนา ชาติก็จะร่มเย็นเป็นสุขและเข้มแข็ง แม้ในปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ทรงเสด็จสู่สวรรคาลัย แต่สิ่งที่พระองค์ได้รังสรรค์ไว้ทั้งพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา โครงการในพระราชดำริ พระราชกรณีกิจต่างๆ ล้วนสร้างความหวังให้แก่แผ่นดินไทย

     ทั้งนี้รัฐบาลปัจจุบันได้มุ่งพัฒนาประเทศตามแนวทางพระราชปนิธานเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยสนับสนุนให้ทุกศาสนามีความปรองดองซึ่งกันและกัน ร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมาย โดยเฉพาะหลักความพอเพียง ความมีวินัย ความสุจริต จิตอาสา จึงเป็นจุดนัดพบกันระหว่างภาครัฐกับสังคมอย่างดียิ่ง โดยเครือข่ายอนุรักษ์พรรณไม้ในคัมภีร์ศาสนา รักษาแผ่นดิน กับกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้ขานรับพรรณไม้ในคัมภีร์ศาสนา รักษาแผ่นดิน ผ่านสำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา ตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์พรรณไม้ในคัมภีร์ศาสนา รักษาแผ่นดิน ขึ้นมาขับเคลื่อน ประกอบด้วยข้าราชการ ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ และตัวแทนองค์กรเครือข่ายโครงการฯ เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบถึงความดีงาม เชิดชู และเป็นกำลังใจให้กับผู้มีคุณธรรม

     จากนั้นได้มีพิธีประทานเกียรติบัตรแก่กรรมการอำนวยการ และผู้มีอุปการคุณ และเสวนาระหว่างศาสนา โครงการอนุรักษ์พรรณไม้ในคัมภีร์ศาสนา รักษาแผ่นดิน โดย พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี

ปารัชญ์/สรุป

ธเนศ,กิตติกร/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.