วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 

02-11-2017 01

 

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560  นางนิตย์  โรจน์รัตนวาณิชย์ รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 6/2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 1 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานองค์กรหลักนายดำรง  ทวีแสงสกุลไทย ที่ปรึกษาฯ, ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ, ผู้อำนวยการ สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. , ผู้อำนวยการกลุ่มในสังกัดสำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป., และข้าราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

 

02-11-2017 02

 

 

สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป.