วิสัยทัศน์ สป. 2561 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ศธจ.สิงห์บุรี  จัดประชุมคณะกรรมการติดตามโครงการอาหารกลางวันและโครงการอาหารเสริม (นมโรงเรียน) จังหวัดสิงห์บุรี

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 09.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี จัดประชุมคณะกรรมการติดตามโครงการอาหารกลางวันและโครงการอาหารเสริม (นมโรงเรียน) จังหวัดสิงห์บุรี โดยมี ดร.สุเมธี จันทร์หอม ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สพป.สิงห์บุรี/การศึกษาเอกชน/เทศบาลเมืองสิงห์บุรี/ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษา และ ศธจ.สิงห์บุรี) เข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล วิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาการดำเนินโครงการอาหารกลางวันและโครงการอาหารเสริม (นมโรงเรียน) ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดสรรให้กับสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี ตลอดจนร่วมสะท้อนความคิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพ และเพียงพอทันต่อความต้องการของนักเรียนตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป ณ ห้องประชุมประทุมชาติ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
JEE 1075 resize

JEE 1076 resize

JEE 1078 resize

JEE 1082 resize

JEE 1083 resize

JEE 1091 resize

JEE 1093 resize

JEE 1096 resize

JEE 1099 resize

JEE 1110 resize

JEE 1113 resize

JEE 1129 resize

JEE 1133 resize

JEE 1145 resize

JEE 1146 resize