วิสัยทัศน์ สป. 2561 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการประชุมโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร (เขตพื้นที่ฝั่งตะวันตก จ.ราชบุรี : อ.สวนผึ้ง อ.บ้านคา อ.ปากท่อ อ.จอมบึง ) โดยมี ผศ.นพรัตน์ ภัยวิมุติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ นำเสนอโครงการ จำนวน 2 โครงการ ดังนี้ 1.โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและนิเวศน์ (เขตพื้นที่ฝั่งตะวันตก จ.ราชบุรี : อ.สวนผึ้ง อ.บ้านคา อ.ปากท่อ อ.จอมบึง ) งบประมาณ 5,000,000 บาท ระยะเวลาดำเนินโครงการ : 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2562 2. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร (เขตพื้นที่ฝั่งตะวันตก จ.ราชบุรี : อ.สวนผึ้ง อ.บ้านคา อ.ปากท่อ อ.จอมบึง ) งบประมาณ 4,000,000 บาท ระยะเวลาดำเนินโครงการ : 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2562 เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของจังหวัดราชบุรี โดยมีว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี คณะบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี และส่วนราชการต่างๆในจังหวัดราชบุรีที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการภาค 4

Pro33