วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการประชุม การรายงานผลการตรวจราชการ ติดตามและประเมินผล การดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1 ประจำปี งบประมาณ 2561 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบรรลุเป้าหมาย สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ มีความโปร่งใส เป็นธรรม เป็นประโยชน์ ต่อทางราชการ มีคณะบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี และส่วนราชการต่างๆในจังหวัดราชบุรีที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการภาค 4

supervision02