วิสัยทัศน์ สป. 2561 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

อ.พฒน1

 

วันจันทร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธนาวัฒน์ คำราช รองศึกษาธิการ รักษาราชการแทน ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง อนุกรรมการและเลขานุการ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมประชานิรมิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๑ โดยมี รศ.ดร.สมเกียรติ สายธนู เป็นประธานอนุกรรมการ

อ.พฒน2อ.พฒน3

 

อ.พฒน4อ.พฒน5