วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

อ.พฒน1

 

วันจันทร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธนาวัฒน์ คำราช รองศึกษาธิการ รักษาราชการแทน ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง อนุกรรมการและเลขานุการ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมประชานิรมิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๑ โดยมี รศ.ดร.สมเกียรติ สายธนู เป็นประธานอนุกรรมการ

อ.พฒน2อ.พฒน3

 

อ.พฒน4อ.พฒน5