วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน นายอดุล เทพกอม รองศึกษาธิการจังหวัดน่าน นางจิราภรณ์ สายสูง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน และบุคลากร ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ ณ ห้องประชุมสิริสาธร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน ได้นำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้กลุ่มวิชาเอกประถมศึกษา คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ที่สมัครใจมาขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน มาประกาศขึ้นบัญชีเป็นบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ของ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน พร้อมทั้งเรียกบรรจุ จำนวน 10 ราย ดังนี้ นางพีรยา โพธิ์ศรี โรงเรียนบ้านสะเลียม อำเภอเวียงสา นางสาวสาหรอ ยูฮันนัน โรงเรียนบ้านสบยาง อำเภอสันติสุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 นางพะเยาว์ มณีรัตน์ โรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ อำเภอสองแคว นางสาวทัศนีย์ บุญราศีจิโรจ โรงเรียนบ้านสบปืน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ นางสาวพิมพ์นารา อนันตประเสริฐ โรงเรียนบ้านเกวต อำเภอเชียงกลาง นางญานิกา ชนะวรรโณ โรงเรียนบ้านบ่อหยวก อำเภอบ่อเกลือ นางสาวปรัศนี หลียะลา โรงเรียนบ้านสะปัน อำเภอบ่อเกลือ นางสาวอุบลรัตน์ แก่นท้าว โรงเรียนมณีพฤกษ์ อำเภอทุ่งช้าง นายธีรภาพ แก่นจันทร์ โรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ นางสาววนิพร ไฝสุข โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว อำเภอเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2

 

12-02-611 1

 

12-02-611 8

 

12-02-611 20

 

12-02-611 4

 

12-02-611 17

 

12-02-611 12

 

12-02-611 21

 

12-02-611 24