วิสัยทัศน์ สป. 2561 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ศธจ.สงขลา ประชุม คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสงขลา (ด้านบุคคล) โดยมีนายประดิษฐ์ ระสิตานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธาน และนายมนูญ บุญชูวงศ์ รก.ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา เป็นกรรมการและเลขานุการ

0001