วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ศธจ.สงขลา ประชุม คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสงขลา (ด้านบุคคล) โดยมีนายประดิษฐ์ ระสิตานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธาน และนายมนูญ บุญชูวงศ์ รก.ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา เป็นกรรมการและเลขานุการ

0001