วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี จัดประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 1/2561  ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายสุทธา สายวาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้องได้ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน โดย ดร.สุเมธี จันทร์หอม ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการฯ ได้ชี้แจงและร่วมอภิปรายในประเด็นต่างๆ ให้ที่ประชุมได้รับทราบ จำนวน 16 เรื่อง และมีเรื่องเพื่อพิจารณา จำนวน 14 เรื่อง ครอบคลุมทั้งในด้านการบริหารงานบุคคล การพัฒนาการศึกษาและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานการศึกษา/สถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 
JEE 1183 resize

JEE 1191 resize

JEE 1192 resize

JEE 1220 resize

JEE 1248 resize

JEE 1257 resize

JEE 1269 resize

JEE 1276 resize

JEE 1284 resize

JEE 1295 resize

JEE 1299 resize

JEE 1304 resize

JEE 1320 resize

JEE 1324 resize

JEE 1327 resize

JEE 1343 resize

JEE 1353 resize

JEE 1361 resize

JEE 1371 resize