วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ดร.ศิริวรรณ ลี้กิจเจริญผล ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ ตามแผนปฏิบัติราชการ จังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ดำเนินงานกิจกรรมอบรมพัฒนานักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนที่จะเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จากโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐและเอกชนในจังหวัดราชบุรี จำนวน ๗๐๐ คน วันที่ ๑๒ - ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๔๐ น, ณ ห้องประชุมสัตตบงกช โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จังหวัดราชบุรี

pro11