วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ดร.ธีรพงษ์ สารแสน รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานการประชุมคณะที่ปรึกษาการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 โดยมีคณะที่ปรึกษาโครงการเข้าร่วมประชุม ได้แก่
1. ผศ.ดร.ระวี พรหมหลวงศรี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

2. ดร.อภิชาติ ศรีชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

3. ดร.รุ่งทิวา จันทร์วัฒนวงษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
4.
อาจารย์ทศพร วรวงศ์เทพ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

5. ผู้อำนวยกรสุรศักดิ์ เพียสุระ โรงเรียนบ้านกลุ่มพัฒนา
6.
รองผู้อำนวยการทองจันทร์ ประทุมโฉม วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
และคณะผู้อนวยการกลุ่มทุกลุ่มของสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 รวมทั้งนักวิชาการศึกษาจากกลุ่มพัฒนาการศึกษา

2561-01-29.1

 

 

 

 

2561-01-29.2

 

2561-01-29.3

 

2561-01-29.4

 

2561-01-29.5

 

 

2561-01-29.6