วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 จัดประชุมประสานแผนการตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมสยามแกรนด์ อ.เมือง จ.อุดรธานี โดยมีนายสุรพงษ์ จำจด ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประสานแผน และมอบนโยบายให้กับหน่วยงานทางการศึกษา และ ดร.ธีรพงษ์ สารแสน เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการประชุมในครั้งนี้  ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในเขตตรวจราชการที่ 10 (จ.อุดรธานี  จ.เลย  จ.หนองบัวลำภู จ.หนองคาย จ.บึงกาฬ) ได้แก่ ศึกษาธิการจังหวัด ทั้ง 5 จังหวัด , ผอ.สพป. , ผอ.สพม. , ผอ.กศน.จังหวัด , ประธานอาชีวศึกษาจังหวัด , ผอ.กลุ่มฯ  , ศึกษานิเทศก์  รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น จำนวน 132 คน

 

2561-02-01.1 resize

 

2561-02-01.2 resize

 

 2561-02-01.3 resize

 

2561-02-01.4 resize

 

2561-02-01.5 resize

 

2561-02-01.6 resize

 

2561-02-01.7 resize

 

2561-02-01.8 resize

 

2561-02-01.9 resize

 

2561-02-01.10 resize