วิสัยทัศน์ สป. 2561 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

reo9 100261 2

เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ดร.ธวัชชัย อุ่ยพานิช รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ พร้อมด้วย นายธานินทร์ ชลจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี นายศุภมิตร ศิรกัณฑะมากุล รองศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี   นางณัฐกรมนต์ วงษ์ปภาวินท์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นางสาวอธิษฐ์กานต์ ลภะวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ ลงพื้นที่ร่วมสังเกตการณ์และตรวจเยี่ยมสนามสอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑

reo9 100261 1