วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21


วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานศึกษาธิการภาค 13   มอบหมายให้นางอัจฉรียา  ชุมนุม ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2560 เพื่อออกประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ฯ   ณ   โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ โดยมีนายธีรเชษฐ์  ป้องจันมณีสกุล  ผู้ประสานงานภาคกลาง ตะวันออก  ตะวันตก ของศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ เป็นประธานในการประเมินฯ   ซึ่งมีปลัดอาวุโส อ.เสนางคนิคม รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ  คณะศึกษานิเทศก์  คณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชน คณะผู้บริหารสถานศึกษา  คณะครู-อาจารย์  นักเรียน ให้การต้อนรับและความร่วมมือในการประเมินครั้งนี้