วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21


◉ สำนักงานศึกษาธิการภาค13 ส่งบุคลากรเข้าร่วม "การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด" ณ กรุงเทพมหานคร

◉ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 บุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค13 นายธรรศ ไทยวิรัช นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เข้าร่วม "การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด" ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการฝึกอบรม มีรายละเอียดเนื้อหาการฝึกอบรมดังนี้

- (ร่าง) การแบ่งโครงสร้างภายในสำนักบูรณาการยุทธศาสตร์การศึกษา โดย : นายสุรินทร์ แก้วมณี ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

- กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ โดย : วิทยากรจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

- กฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ โดย : ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ พรหมจักร วิทยากรจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

- กฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของทางราชการ โดย : นายเฉลิมพล เลียบทวี วิทยากรจากสํานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

- กฎหมายเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง โดย : นายเชวง ไทยยิ่ง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนานักกฎหมายมหาชน รักษาการในตำแหน่ง กรรมการร่างกฎหมายประจำ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- กฎหมายเกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดีปกครอง โดย : นายไชยรัตน์ แขวงโสภา และนางสาวธันวรัตน์ ธนพิทักษ์ วิทยากรจากสำนักงานศาลปกครอง

- ความรู้เกี่ยวกับการประสานงานคดี โดย : นายประยุทธ เพชรคุณ รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด

- ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการกำกับติดตามเรื่องร้องเรียนและดำเนินการทางวินัย โดย : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ

- ฝึกปฏิบัติ/อภิปรายจากกรณีศึกษาเป็นกลุ่ม

◉ สำหรับการฝึกอบรมครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6-9 กุมภาพันธ์ 2561 รวม 4 วัน โดย สำนักนิติการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมทุกประการ ต้องขอขอบคุณไปยังวิทยากรทุกท่านที่สละเวลามาให้ความรู้ในเนื้อหาการฝึกอบรม สามารถยกตัวอย่างการบรรยายและถ่ายทอดประสบการณ์จากการปฏิบัติงานกระตุ้นให้ผู้ฟังเกิดความคิด ด้วยภาษาการบรรยายที่เหมาะสมผ่านเทคนิควิธีการและโสตทัศนูปกรณ์ รวมทั้งยังตอบข้อคำถามของผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้วยความชัดเจน ทำให้บุคลากรของหน่วยงานสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดที่เข้ารับฝึกอบรมต่างได้รับความรู้ ความเข้าใจสามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับในครั้งนี้ ไปปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการตามอำนาจหน้าที่ที่กฏหมายกำหนดอันจะก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป ✍