วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

p116611

วันที่  11  กุมภาพันธ์  2561 นายสุทิน แก้วพนา รองศึกษาธิการภาค 15 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 15  ประธานเปิดงานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ประจำปี พ.ศ.2561 ใน ณ หอประชุมโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา  อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยมีท่านศึกษาธิการจังหวัดภาคเหนือทุกท่าน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองน่าน ผอ.สพป.น่านเขต 1  และเขต 2  ผชช.เฉพาะด้านนโยบายและแผน ผอ.กผ. ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน 17 จังหวัดภาคเหนือ   ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู  บุคลากร นักเรียน เข้าร่วมงานจำนวนมาก